U svom životu, general Wesley Clark se borio protiv jakih oponenata. Borio se u Vijetnamu i suprostavio se Slobodanu Miloševiću. Ipak danas, ovaj penzionisani general sa 4 zvjezdice, je kapitulirao pred najjačim neprijateljem kojem se ikad suprostavio: američkom glasaču.


u-svom-ivotu-general-wesley-clark-se-borio-protiv-jakih-oponenata-borio-se-u-vijetnamu-i-suprostavio-se-slobodanu-miloeviu-ipak-danas-ovaj
jon stewartsvomživotugeneralwesleyclarkseborioprotivjakihoponenataboriovijetnamusuprostavioslobodanumiloevićuipakdanasovajpenzionisani4zvjezdicekapituliraoprednajjačimneprijateljemkojemikadsuprostavioameričkomglasačuu svomsvom životugeneral wesleywesley clarkclark sese borioborio protivprotiv jakihjakih oponenataborio sese uu vijetnamuvijetnamu ii suprostaviosuprostavio sese slobodanuslobodanu miloševićuipak danasovaj penzionisanipenzionisani generalgeneral sasa 4je kapituliraokapitulirao predpred najjačimnajjačim neprijateljemneprijateljem kojemkojem sese ikadikad suprostavioameričkom glasačuu svom životugeneral wesley clarkwesley clark seclark se boriose borio protivborio protiv jakihprotiv jakih oponenataborio se use u vijetnamuu vijetnamu ivijetnamu i suprostavioi suprostavio sesuprostavio se slobodanuse slobodanu miloševićuovaj penzionisani generalpenzionisani general saje kapitulirao predkapitulirao pred najjačimpred najjačim neprijateljemnajjačim neprijateljem kojemneprijateljem kojem sekojem se ikadse ikad suprostavio

Zar je ovaj kukavica jer je klonuo, dok je onaj koji trpi heroj? Međutim je ljubav prema životu tako jaka da se prvi više borio da ne bi klonuo nego drugi da bi trpio. -Ugo Foscolo
zar-ovaj-kukavica-jer-klonuo-dok-onaj-koji-trpi-heroj-meutim-ljubav-prema-ivotu-tako-jaka-da-se-prvi-vie-borio-da-ne-bi-klonuo-nego-drugi-da-bi
Nadahnut vladar je onaj koji puno promišlja. Dobar general je onaj koji je jako oprezan. -Sun Tzu
nadahnut-vladar-onaj-koji-puno-promilja-dobar-general-onaj-koji-jako-oprezan
Majka mi je govorila: „Ako si vojnik, postani general. Ako si sveštenik, postani Papa.“ Umesto toga, ja sam bio slikar, a postao Pikaso. -Pablo Pikaso
majka-mi-govorila-ako-vojnik-postani-general-ako-svetenik-postani-papa-umesto-toga-ja-sam-bio-slikar-a-postao-pikaso
Ne smeš se prečesto boriti sa jednim neprijateljem, jer ćeš ga podučiti svom celokupnom umeću ratovanja. -Napoleon Bonaparta
ne-sme-se-preesto-boriti-jednim-neprijateljem-jer-e-ga-poduiti-svom-celokupnom-umeu-ratovanja
Ako želiš sklopiti mir sa svojim neprijateljem, onda moraš razgovarati sa svojim neprijateljem. Tako ti on postaje partner. -Nelson Mandela
ako-eli-sklopiti-mir-svojim-neprijateljem-onda-mora-razgovarati-svojim-neprijateljem-tako-ti-on-postaje-partner
Ne govori o svom uspehu pred osobom koja nije uspela. -Kineske poslovice
ne-govori-o-svom-uspehu-pred-osobom-koja-nije-uspela