U toj velikoj i čudnoj borbi koja se u ovoj Bosni vjekovima vodila između dvije vjere, a pod vidom vjera za zemlju i vlast i svoje sopstveno shvatanje života i uređenje svijeta, protivnici su otimali jedan drugom ne samo žene, konje i oružje, nego i pjesme.


u-toj-velikoj-i-udnoj-borbi-koja-se-u-ovoj-bosni-vjekovima-vodila-izmeu-dvije-vjere-a-pod-vidom-vjera-za-zemlju-i-vlast-i-svoje-sopstveno-shvatanje
ivo andrićtojvelikojčudnojborbikojaseovojbosnivjekovimavodilaizmeđudvijevjerepodvidomvjerazazemljuvlastsvojesopstvenoshvatanježivotauređenjesvijetaprotivnicisuotimalijedandrugomnesamoženekonjeoružjenegopjesmeu tojtoj velikojvelikoj ii čudnojčudnoj borbiborbi kojakoja sese uu ovojovoj bosnibosni vjekovimavjekovima vodilavodila izmeđuizmeđu dvijedvije vjerepod vidomvidom vjeravjera zaza zemljuzemlju ii vlastvlast ii svojesvoje sopstvenosopstveno shvatanjeshvatanje životaživota ii uređenjeuređenje svijetaprotivnici susu otimaliotimali jedanjedan drugomdrugom nene samosamo ženekonje inego ii pjesmeu toj velikojtoj velikoj ivelikoj i čudnoji čudnoj borbičudnoj borbi kojaborbi koja sekoja se use u ovoju ovoj bosniovoj bosni vjekovimabosni vjekovima vodilavjekovima vodila izmeđuvodila između dvijeizmeđu dvije vjerea pod vidompod vidom vjeravidom vjera zavjera za zemljuza zemlju izemlju i vlasti vlast ivlast i svojei svoje sopstvenosvoje sopstveno shvatanjesopstveno shvatanje životashvatanje života iživota i uređenjei uređenje svijetaprotivnici su otimalisu otimali jedanotimali jedan drugomjedan drugom nedrugom ne samone samo ženekonje i oružjenego i pjesme

U borbi tebe i svijeta, uvijek stani na stranu svijeta. -Franc Kafka
u-borbi-tebe-i-svijeta-uvijek-stani-na-stranu-svijeta
Naša sudbina na zemlji sva je u borbi protiv kvara, smrti i nestajanja, i čovjek je dužan da istraje u toj borbi i onda kada je potpuno bezizgledna. -Ivo Andric
naa-sudbina-na-zemlji-sva-u-borbi-protiv-kvara-smrti-i-nestajanja-i-ovjek-an-da-istraje-u-toj-borbi-i-onda-kada-potpuno-bezizgledna
Postao sam filozof i radio sam na ovoj mojoj slavi koja još nije stigla, samo da bih bolje zavodio žene. -Žan Pol Sartr
postao-sam-filozof-i-radio-sam-na-ovoj-mojoj-slavi-koja-jo-nije-stigla-samo-da-bih-bolje-zavodio-ene
Ako se dva kamena kotrljaju jedan prema drugom,ne smiješ stati između njih. -Maksim Gorki
ako-se-dva-kamena-kotrljaju-jedan-prema-drugomne-smije-stati-izmeu-njih
Postoji samo jedan moral, kao što postoji samo jedna geometrija, te dvije riječi nemaju množinu. -Antoine de Rivarol
postoji-samo-jedan-moral-kao-to-postoji-samo-jedna-geometrija-te-dvije-rijei-nemaju-mnoinu
Bratstvo i jedinstvo, to je bez sumnje najveća tekovina koju smo izvojevali u ovoj krvavoj borbi. -Josip Broz Tito
bratstvo-i-jedinstvo-to-bez-sumnje-najvea-tekovina-koju-smo-izvojevali-u-ovoj-krvavoj-borbi