U tome je bila sva moja ljubav prema životu: tiha žudnja za onim što će mi možda izmaknuti, gorčina prikrivena zanosom.


u-tome-bila-sva-moja-ljubav-prema-ivotu-tiha-udnja-za-onim-to-e-mi-moda-izmaknuti-gorina-prikrivena-zanosom
alber kamitomebilasvamojaljubavpremaživotutihažudnjazaonimtoćemimoždaizmaknutigorčinaprikrivenazanosomu tometome jeje bilabila svasva mojamoja ljubavljubav premaprema životutiha žudnjažudnja zaza onimonim štošto ćeće mimi moždamožda izmaknutigorčina prikrivenaprikrivena zanosomu tome jetome je bilaje bila svabila sva mojasva moja ljubavmoja ljubav premaljubav prema životutiha žudnja zažudnja za onimza onim štoonim što ćešto će miće mi moždami možda izmaknutigorčina prikrivena zanosomu tome je bilatome je bila svaje bila sva mojabila sva moja ljubavsva moja ljubav premamoja ljubav prema životutiha žudnja za onimžudnja za onim štoza onim što ćeonim što će mišto će mi moždaće mi možda izmaknutiu tome je bila svatome je bila sva mojaje bila sva moja ljubavbila sva moja ljubav premasva moja ljubav prema životutiha žudnja za onim štožudnja za onim što ćeza onim što će mionim što će mi moždašto će mi možda izmaknuti

Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće. -Artur Šopenhauer
kao-to-ljubav-prema-ivotu-zapravo-samo-strah-od-smrti-tako-i-drutvenost-ljudi-zapravo-nije-direktna-ona-se-naime-ne-zasniva-na-ljubavi-prema-drutvu
I sva sreća koja me je zadesila bila je samo zato što sam kockice bacio kako treba. -Čarls Bukovski
i-sva-srea-koja-me-zadesila-bila-samo-zato-to-sam-kockice-bacio-kako-treba