Uciteljica: Deco, kada bi ste na ulici nasli pare ili mozak, sta bi ste uzeli? – Perica: Ja pare. – Uciteljica: Ja mozak. Perica: Pa dobro, svako ...


uciteljica-deco-kada-bi-ste-na-ulici-nasli-pare-ili-mozak-sta-bi-ste-uzeli-perica-ja-pare-uciteljica-ja-mozak-perica-pa-dobro-svako
uciteljicadecokadabistenaulicinaslipareilimozakstauzelipericajaparemozakpadobrosvakokada bibi steste nana uliciulici naslinasli parepare iliili mozaksta bibi steste uzeli– pericaja pare– uciteljicaja mozakpa dobrosvakokada bi stebi ste naste na ulicina ulici nasliulici nasli parenasli pare ilipare ili mozaksta bi stebi ste uzelikada bi ste nabi ste na uliciste na ulici naslina ulici nasli pareulici nasli pare ilinasli pare ili mozaksta bi ste uzelikada bi ste na ulicibi ste na ulici nasliste na ulici nasli parena ulici nasli pare iliulici nasli pare ili mozak

Uciteljica: Djeco ja kada sad jednom duvnem 1000 ljudi mrije na ovom svijetu..Perica:Pa uciteljice operul se zubi ikad haahha xD
uciteljica-djeco-ja-kada-sad-jednom-duvnem-1000-ljudi-mrije-na-ovom-svijetupericapa-uciteljice-operul-se-zubi-ikad-haahha-xd
Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...
gde-ste-drugaricesve-velike-lavice-nekada-ste-bile-ribea-sad-ste-konobarice-mastale-o-sreciskolimilionima-sada-kad-vas-vidimsve-ste-kurtonima
Prvi korak ste načinili kada ste poverovali da možete. -Vil Smit
prvi-korak-ste-nainili-kada-ste-poverovali-da-moete