Ćud je ženska smiješna rabota! Ne zna žena ko je kakve vjere; stotinu će promijenit vjerah da učini što joj srce žudi.


ud-enska-smijena-rabota-ne-zna-ena-ko-kakve-vjere-stotinu-e-promijenit-vjerah-da-uini-to-joj-srce-udi
petar ii petrović njegošĆudženskasmijenarabotaneznaženakokakvevjerestotinućepromijenitvjerahdaučinitojojsrcežudiĆud jeje ženskaženska smiješnasmiješna rabotane znazna ženažena koko jeje kakvekakve vjerestotinu ćeće promijenitpromijenit vjerahvjerah dada učiniučini štošto jojjoj srcesrce žudiĆud je ženskaje ženska smiješnaženska smiješna rabotane zna ženazna žena kožena ko jeko je kakveje kakve vjerestotinu će promijenitće promijenit vjerahpromijenit vjerah davjerah da učinida učini štoučini što jojšto joj srcejoj srce žudiĆud je ženska smiješnaje ženska smiješna rabotane zna žena kozna žena ko ježena ko je kakveko je kakve vjerestotinu će promijenit vjerahće promijenit vjerah dapromijenit vjerah da učinivjerah da učini štoda učini što jojučini što joj srcešto joj srce žudiĆud je ženska smiješna rabotane zna žena ko jezna žena ko je kakvežena ko je kakve vjerestotinu će promijenit vjerah daće promijenit vjerah da učinipromijenit vjerah da učini štovjerah da učini što jojda učini što joj srceučini što joj srce žudi

Vama se otkinulo dugme, a ona je imala iglu i konac. Tako je počelo. Postala vam je žena i od tadaviše ne zna gde su joj igla i konac. -Duško Radović
vama-se-otkinulo-dugme-a-ona-imala-iglu-i-konac-tako-poelo-postala-vam-ena-i-od-tadavie-ne-zna-gde-su-joj-igla-i-konac
Postoje dve tragedije u životu. Jedna je da ne dobijete ono za čim vam srce žudi. Druga je da to dobijete. -Džordž Bernard Šo
postoje-dve-tragedije-u-ivotu-jedna-da-ne-dobijete-ono-za-im-vam-srce-udi-druga-da-to-dobijete
Kao što gusenice imaju boju lista na kojem leže, ili kao što polip dobije boju predmeta za koji se uhvati, i žena kad laže daje sebi izgled kakav joj treba. -Jovan Dučić
kao-to-gusenice-imaju-boju-lista-na-kojem-e-ili-kao-to-polip-dobije-boju-predmeta-za-koji-se-uhvati-i-ena-kad-e-daje-sebi-izgled-kakav-joj-treba
Velika je nesreća kad čovjek ne zna što hoće, a prava katastrofa kad ne zna što može. -Jovan Dučić
velika-nesrea-kad-ovjek-ne-zna-to-hoe-a-prava-katastrofa-kad-ne-zna-to-moe