Čuda se događaju samo onima koji u njih vjeruju.


uda-se-dogaaju-samo-onima-koji-u-njih-vjeruju
francuske posloviceČudasedogađajusamoonimakojinjihvjerujuČuda sese događajudogađaju samosamo onimaonima kojikoji uu njihnjih vjerujuČuda se događajuse događaju samodogađaju samo onimasamo onima kojionima koji ukoji u njihu njih vjerujuČuda se događaju samose događaju samo onimadogađaju samo onima kojisamo onima koji uonima koji u njihkoji u njih vjerujuČuda se događaju samo onimase događaju samo onima kojidogađaju samo onima koji usamo onima koji u njihonima koji u njih vjeruju

Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.Ne trčite za ženama da se ne sudarite sa onima koji od njih bježe.Ne trčite za ženama, da se ne sudarite s onima koji od njih beže..Ni čuda nisu objašnjiva, ali se dešavaju onima koji u njih veruju.Zakoni su uvek korisni onima što imaju, a štetni onima koji nemaju ništa.Ćutanje je teško samo onima koji ne misle.