Čudan svijet, ogovara te a voli, ljubi te u obraz a mrzi te, ismijava plemenita djela a pamti ih kroz mnoge pasove, živi i nadom i sevapom i ne znaš šta nadjača i kada.


udan-svijet-ogovara-te-a-voli-ljubi-te-u-obraz-a-mrzi-te-ismijava-plemenita-djela-a-pamti-ih-kroz-mnoge-pasove-ivi-i-nadom-i-sevapom-i-ne-zna-nadjaa
meša selimovićČudansvijetogovaratevoliljubiobrazmrziteismijavaplemenitadjelapamtiihkrozmnogepasoveživinadomsevapomneznatanadjačakadaČudan svijetogovara teljubi tete uu obrazmrzi teismijava plemenitaplemenita djelapamti ihih krozkroz mnogemnoge pasoveživi ii nadomnadom ii sevapomsevapom ii nene znašznaš štašta nadjačanadjača ii kadate a voliljubi te ute u obrazobraz a mrzia mrzi teismijava plemenita djeladjela a pamtia pamti ihpamti ih krozih kroz mnogekroz mnoge pasoveživi i nadomi nadom inadom i sevapomi sevapom isevapom i nei ne znašne znaš štaznaš šta nadjačašta nadjača inadjača i kada

I ne volim princip pamti-pa vrati, to bi mi ukaljalo obraz. Nema lepše pobede od pogleda u nečije oči bez grižnje savesti i saznanja da će tu ...
i-ne-volim-princip-pamtipa-vrati-to-bi-mi-ukaljalo-obraz-nema-lepe-pobede-od-pogleda-u-neije-oi-bez-grinje-savesti-i-saznanja-da-e
I ne volim princip
i-ne-volim-princip-pamti-pa-vrati-to-bi-mi-ukaljalo-obraz-nema-lepe-pobede-od-pogleda-u-neije-oi-bez-grie-savesti-i-znati-da-e-osobu-vlastito-srce
I ne volim princip pamti – pa vrati, to bi mi ukaljalo obraz. Nema lepše pobede od pogleda u nečije oči bez griže savesti, i znati da će tu osobu vlastito srce od srama izdati. -Đorđe Balašević
i-ne-volim-princip-pamti-pa-vrati-to-bi-mi-ukaljalo-obraz-nema-lepe-pobede-od-pogleda-u-neije-oi-bez-grie-savesti-i-znati-da-e-osobu-vlastito-srce