Čudne su te emocije. Otkriješ kutak u sebi za koji nisi ni znao da postoji i još shvatiš da je tamo neko danima, mesecima, godinama spavao, a nije plaćao stanarinu.


udne-su-te-emocije-otkrije-kutak-u-sebi-za-koji-nisi-znao-da-postoji-i-jo-shvati-da-tamo-neko-danima-mesecima-godinama-spavao-a-nije-plaao-stanarinu
Đorđe balaševićČudnesuteemocijeotkrijekutaksebizakojinisiznaodapostojijoshvatitamonekodanimamesecimagodinamaspavaonijeplaćaostanarinuČudne susu tete emocijeotkriješ kutakkutak uu sebisebi zaza kojikoji nisinisi nini znaoznao dada postojipostoji ii jošjoš shvatišshvatiš dada jeje tamotamo nekoneko danimagodinama spavaonije plaćaoplaćao stanarinuČudne su tesu te emocijeotkriješ kutak ukutak u sebiu sebi zasebi za kojiza koji nisikoji nisi ninisi ni znaoni znao daznao da postojida postoji ipostoji i joši još shvatišjoš shvatiš dashvatiš da jeda je tamoje tamo nekotamo neko danimaa nije plaćaonije plaćao stanarinu

Osećaj kad te razočara neko za koga si mislio da neće nikada. Osećaj kada otkrivaš da postoji i drugo lice za koje nisi znao da ga ima. Osećaj kada se ...
oseaj-kad-te-razoara-neko-za-koga-mislio-da-nee-nikada-oseaj-kada-otkriva-da-postoji-i-drugo-lice-za-koje-nisi-znao-da-ga-ima-oseaj-kada-se
Osecaj kad te razocara neko za koga si mislio da nece nikada. Osecaj kada otkrivas da postoji i drugo lice za koje nisi znao da ga ima. Osecaj kada se zapitas da ...
osecaj-kad-te-razocara-neko-za-koga-mislio-da-nece-nikada-osecaj-kada-otkrivas-da-postoji-i-drugo-lice-za-koje-nisi-znao-da-ga-ima-osecaj-kada-se
Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene. -Ričard Prajor
iao-sam-u-zimbabve-sada-znam-kako-se-belci-oseaju-u-americi-opusteno-to-znam-jer-kada-sam-uo-policijsku-sirenu-tamo-znao-sam-da-nije-zbog-mene