Čudno je to na ovom svetu; čovek ostavlja sreću da bi jurio za bogastvom.


udno-to-na-ovom-svetu-ovek-ostavlja-sreu-da-bi-jurio-za-bogastvom
holandske posloviceČudnotonaovomsvetučovekostavljasrećudabijuriozabogastvomČudno jena ovomovom svetučovek ostavljaostavlja srećusreću dada bibi juriojurio zaza bogastvomje to nana ovom svetučovek ostavlja srećuostavlja sreću dasreću da bida bi juriobi jurio zajurio za bogastvomČudno je to naje to na ovomčovek ostavlja sreću daostavlja sreću da bisreću da bi jurioda bi jurio zabi jurio za bogastvomČudno je to na ovomje to na ovom svetučovek ostavlja sreću da biostavlja sreću da bi juriosreću da bi jurio zada bi jurio za bogastvom

Da bi bio uspešan u ovom svetu, čovek mora da se privoli na najtežu vrstu rada. -Nikola Tesla
da-bi-bio-uspean-u-ovom-svetu-ovek-mora-da-se-privoli-na-najteu-vrstu-rada
Na ovom se svetu može biti samo na gubitku. -Borislav Pekić
na-ovom-se-svetu-moe-biti-samo-na-gubitku