Učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet.


uena-ena-pravi-bi-za-svog-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Žan Žak rusoučenaženapravibičzasvogmužasvojudecusvojeprijateljeposlugučitavsvetučena ženažena jeje pravipravi bičbič zaza svogsvog mužaza svojusvoju decuza svojesvoje prijateljeza svojusvoju posluguposlugu ii zaza čitavčitav svetučena žena ježena je pravije pravi bičpravi bič zabič za svogza svog mužaza svoju decuza svoje prijateljeza svoju poslugusvoju poslugu iposlugu i zai za čitavza čitav svetučena žena je pravižena je pravi bičje pravi bič zapravi bič za svogbič za svog mužaza svoju poslugu isvoju poslugu i zaposlugu i za čitavi za čitav svetučena žena je pravi bičžena je pravi bič zaje pravi bič za svogpravi bič za svog mužaza svoju poslugu i zasvoju poslugu i za čitavposlugu i za čitav svet

Učena žena je pravi bič za svoga muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svoga-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Učena je žena pravi bič za svoga muža, za svoju djecu, svoje prijatelje, svoju poslugu i za čitav svijet. -Žan-Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svoga-mua-za-svoju-djecu-svoje-prijatelje-svoju-poslugu-i-za-itav-svijet
Opasni mogu biti ljudi koji zbog svoje ograničenosti neograničeno veruju u svoju pamet i pronicljivost i u tačnost svakog svog suda i zaključka. -Ivo Andrić
opasni-mogu-biti-ljudi-koji-zbog-svoje-ogranienosti-neogranieno-veruju-u-svoju-pamet-i-pronicljivost-i-u-nost-svakog-svog-suda-i-zakljuka
Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo. -Frenk Zapa
ne-moete-biti-prava-drava-ako-nemate-svoje-pivo-i-svoju-aviokompaniju-moe-vam-pomoi-ako-imate-svoju-fudbalsku-ekipu-ili-nuklearno-oru-ali-u-najmanju