Učena žena je pravi bič za svoga muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet.


uena-ena-pravi-bi-za-svoga-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Žan Žak rusoučenaženapravibičzasvogamužasvojudecusvojeprijateljeposlugučitavsvetučena ženažena jeje pravipravi bičbič zaza svogasvoga mužaza svojusvoju decuza svojesvoje prijateljeza svojusvoju posluguposlugu ii zaza čitavčitav svetučena žena ježena je pravije pravi bičpravi bič zabič za svogaza svoga mužaza svoju decuza svoje prijateljeza svoju poslugusvoju poslugu iposlugu i zai za čitavza čitav svetučena žena je pravižena je pravi bičje pravi bič zapravi bič za svogabič za svoga mužaza svoju poslugu isvoju poslugu i zaposlugu i za čitavi za čitav svetučena žena je pravi bičžena je pravi bič zaje pravi bič za svogapravi bič za svoga mužaza svoju poslugu i zasvoju poslugu i za čitavposlugu i za čitav svet

Učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svog-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Učena je žena pravi bič za svoga muža, za svoju djecu, svoje prijatelje, svoju poslugu i za čitav svijet. -Žan-Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svoga-mua-za-svoju-djecu-svoje-prijatelje-svoju-poslugu-i-za-itav-svijet
Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo. -Frenk Zapa
ne-moete-biti-prava-drava-ako-nemate-svoje-pivo-i-svoju-aviokompaniju-moe-vam-pomoi-ako-imate-svoju-fudbalsku-ekipu-ili-nuklearno-oru-ali-u-najmanju
Mnoge su mlade žene ponosne na svoju vrlinu, ali je vrlo malo ostarelih žena koje se svoje vrline sećaju sa preteranim ponosom. -Jovan Dučić
mnoge-su-mlade-ene-ponosne-na-svoju-vrlinu-ali-vrlo-malo-ostarelih-ena-koje-se-svoje-vrline-seaju-preteranim-ponosom