Učena je žena pravi bič za svoga muža, za svoju djecu, svoje prijatelje, svoju poslugu i za čitav svijet.


uena-ena-pravi-bi-za-svoga-mua-za-svoju-djecu-svoje-prijatelje-svoju-poslugu-i-za-itav-svijet
Žan-Žak rusoučenaženapravibičzasvogamužasvojudjecusvojeprijateljeposlugučitavsvijetučena jeje ženažena pravipravi bičbič zaza svogasvoga mužaza svojusvoju djecusvoje prijateljesvoju posluguposlugu ii zaza čitavčitav svijetučena je ženaje žena pravižena pravi bičpravi bič zabič za svogaza svoga mužaza svoju djecusvoju poslugu iposlugu i zai za čitavza čitav svijetučena je žena pravije žena pravi bičžena pravi bič zapravi bič za svogabič za svoga mužasvoju poslugu i zaposlugu i za čitavi za čitav svijetučena je žena pravi bičje žena pravi bič zažena pravi bič za svogapravi bič za svoga mužasvoju poslugu i za čitavposlugu i za čitav svijet

Učena žena je pravi bič za svoga muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svoga-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svog-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Živi svaki dan kao da je posljednji i ne zaboravi da se Bog brine za svoju djecu. -Paulo Koeljo
ivi-svaki-dan-kao-da-posljednji-i-ne-zaboravi-da-se-bog-brine-za-svoju-djecu
Ništa značajnije ne može učiniti otac za svoju djecu, nego to da voli njihovu majku. -Žan-Žak Ruso
ni-znaajnije-ne-moe-uiniti-otac-za-svoju-djecu-nego-to-da-voli-njihovu-majku
Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo. -Frenk Zapa
ne-moete-biti-prava-drava-ako-nemate-svoje-pivo-i-svoju-aviokompaniju-moe-vam-pomoi-ako-imate-svoju-fudbalsku-ekipu-ili-nuklearno-oru-ali-u-najmanju
Mnoge su mlade žene ponosne na svoju vrlinu, ali je vrlo malo ostarelih žena koje se svoje vrline sećaju sa preteranim ponosom. -Jovan Dučić
mnoge-su-mlade-ene-ponosne-na-svoju-vrlinu-ali-vrlo-malo-ostarelih-ena-koje-se-svoje-vrline-seaju-preteranim-ponosom