Učenici bi trebalo da cene svaki trenutak života. Ovaj život je poput rose i brzo nestaje, vreme brzo prolazi. U ovom našem kratkom životu izbegavajte bavljenje površnim stvarima i samo proučavajte Put.


uenici-bi-trebalo-da-cene-svaki-trenutak-ivota-ovaj-ivot-poput-rose-i-brzo-nestaje-vreme-brzo-prolazi-u-ovom-naem-kratkom-ivotu-izbegavajte-bavljenje
dogenučenicibitrebalodacenesvakitrenutakživotaovajživotpoputrosebrzonestajevremeprolaziovomnaemkratkomživotuizbegavajtebavljenjepovrnimstvarimasamoproučavajteputučenici bibi trebalotrebalo dada cenecene svakisvaki trenutaktrenutak životaovaj životživot jeje poputpoput roserose ii brzobrzo nestajevreme brzobrzo prolaziu ovomovom našemnašem kratkomkratkom životuživotu izbegavajteizbegavajte bavljenjebavljenje površnimpovršnim stvarimastvarima ii samosamo proučavajteproučavajte putučenici bi trebalobi trebalo datrebalo da ceneda cene svakicene svaki trenutaksvaki trenutak životaovaj život ježivot je poputje poput rosepoput rose irose i brzoi brzo nestajevreme brzo prolaziu ovom našemovom našem kratkomnašem kratkom životukratkom životu izbegavajteživotu izbegavajte bavljenjeizbegavajte bavljenje površnimbavljenje površnim stvarimapovršnim stvarima istvarima i samoi samo proučavajtesamo proučavajte put

Ako nekoga voliš, voli ga polako, sve što ide brzo, ide naopako. Ljubav koja brzo plane, brzo se i gasi, ljubav koja tiho teče vječno život krasi. -Ljubavne poslovice
ako-nekoga-voli-voli-ga-polako-sve-to-ide-brzo-ide-naopako-ljubav-koja-brzo-plane-brzo-se-i-gasi-ljubav-koja-tiho-tee-vjeno-ivot-krasi
Varljiv je ugled koji nasljeđujemo od roditelja i djedova, on brzo nestaje ako ga ne prati vlastita vrlina. -Niccolo Machiavelli
varljiv-ugled-koji-nasljeujemo-od-roditelja-i-djedova-on-brzo-nestaje-ako-ga-ne-prati-vlastita-vrlina
Mladost je u stanju da se brzo razočara, zato što se brzo ponada. -Aristotel
mladost-u-stanju-da-se-brzo-razoara-zato-to-se-brzo-ponada
Ne znamo šta ćemo sa sobom u ovom kratkom životu, a želimo još jedan koji će biti večan. -Anatol Frans
ne-znamo-emo-sobom-u-ovom-kratkom-ivotu-a-elimo-jo-jedan-koji-e-biti-vean
Pola nevolja u životu imaju koren u tome što smo rekli ‘da’ suviše brzo i što nismo rekli ‘ne’ u pravo vreme. ~ Džoš Bilings
pola-nevolja-u-ivotu-imaju-koren-u-tome-to-smo-rekli-da-suvie-brzo-i-to-nismo-rekli-ne-u-pravo-vreme-do-bilings