Učenici, kada želite nešto da kažete, triput razmislite o tome pre nego što kažete. Govorite samo ako će vaše reči koristiti vama i drugima. Nemojte govoriti ako nema koristi.


uenici-kada-elite-neto-da-kaete-triput-razmislite-o-tome-pre-nego-to-kaete-govorite-samo-ako-e-vae-rei-koristiti-vama-i-drugima-nemojte-govoriti-ako
dogenučenicikadaželitenetodakažetetriputrazmislitetomeprenegotokažetegovoritesamoakoćevaerečikoristitivamadrugimanemojtegovoritinemakoristikada želiteželite neštonešto dada kažetetriput razmisliterazmislite oo tometome prepre negonego štošto kažetegovorite samosamo akoako ćeće vaševaše rečireči koristitikoristiti vamavama ii drugimanemojte govoritigovoriti akoako nemanema koristikada želite neštoželite nešto danešto da kažetetriput razmislite orazmislite o tomeo tome pretome pre negopre nego štonego što kažetegovorite samo akosamo ako ćeako će vašeće vaše rečivaše reči koristitireči koristiti vamakoristiti vama ivama i drugimanemojte govoriti akogovoriti ako nemaako nema koristi

Skroman čovek je srećan i kada mu kažete samo lepu reč, a neskroman nije da mu poklonite ceo svet…
skroman-ovek-srean-i-kada-mu-kaete-samo-lepu-re-a-neskroman-nije-da-mu-poklonite-ceo-svet
Budite plemenito iskreni u načinu na koji prilazite raspravi; jer to što kažete isto je što misli i ostatak hipokritičnog svijeta, samo što oni to nisu u stanju priznati. -Platon
budite-plemenito-iskreni-u-nainu-na-koji-prilazite-raspravi-jer-to-to-kaete-isto-to-misli-i-ostatak-hipokritinog-svijeta-samo-to-oni-to-nisu-u-stanju
Jedna od mojih omiljenih filozofskih načela je da će se ljudi slagati sa vama samo ako su se već složili sa vama. Ne možete promeniti tuđe mišljenje. -Frenk Zapa
jedna-od-mojih-omiljenih-filozofskih-naela-da-e-se-ljudi-slagati-vama-samo-ako-su-se-ve-sloili-vama-ne-moete-promeniti-e-miljenje