Učenje nije kumulativno, već je to kretanje znanja koje nema ni početak ni kraj.


uenje-nije-kumulativno-ve-to-kretanje-znanja-koje-nema-poetak-kraj
brus liučenjenijekumulativnovećtokretanjeznanjakojenemapočetakkrajučenje nijenije kumulativnoveć jekretanje znanjaznanja kojekoje nemanema nini početakpočetak nini krajučenje nije kumulativnoje to kretanjekretanje znanja kojeznanja koje nemakoje nema ninema ni početakni početak nipočetak ni krajveć je to kretanjeje to kretanje znanjakretanje znanja koje nemaznanja koje nema nikoje nema ni početaknema ni početak nini početak ni krajveć je to kretanje znanjaje to kretanje znanja kojekretanje znanja koje nema niznanja koje nema ni početakkoje nema ni početak ninema ni početak ni kraj

Najveći neprijatelj znanja nije neznanje, već iluzija znanja.’ -Stiven Hoking
najvei-neprijatelj-znanja-nije-neznanje-ve-iluzija-znanja
U obimu kruga početak i kraj su isto. -Heraklit
u-obimu-kruga-poetak-i-kraj-su-isto