Učili su me da put do uspeha nije ni brz, a ni lak.


uili-su-me-da-put-do-uspeha-nije-brz-a-lak
marija kiriučilisumedaputdouspehanijebrzlakučili susu meme dada putput dodo uspehauspeha nijenije nini brzni lakučili su mesu me dame da putda put doput do uspehado uspeha nijeuspeha nije ninije ni brza ni lakučili su me dasu me da putme da put doda put do uspehaput do uspeha nijedo uspeha nije niuspeha nije ni brzučili su me da putsu me da put dome da put do uspehada put do uspeha nijeput do uspeha nije nido uspeha nije ni brz

Zivot nije lak,a nije ni aceton…
zivot-nije-laka-nije-aceton
Nijedan put nije bolje nego prvi put. Nije me briga što bilo ko kaže. -Čarls Bukovski
nijedan-put-nije-bolje-nego-prvi-put-nije-me-briga-to-bilo-ko-kae
Ako prejako pritisniš mačku, psa, bilo šta, uplašit će se prvi put, drugi put… treći put će stisnuti zube i postat će tigar. -Kemal Jašar
ako-prejako-pritisni-ku-psa-bilo-uplait-e-se-prvi-put-drugi-put-trei-put-e-stisnuti-zube-i-postat-e-tigar
Život je brz; za nekoliko časaka ljudi iz neba prelaze u pakao. -Paulo Koeljo
ivot-brz-za-nekoliko-asaka-ljudi-iz-neba-prelaze-u-pakao
Nemojte se moliti da imate lak život, molite se za snagu da podnesete težak život. -Brus li
nemojte-se-moliti-da-imate-lak-ivot-molite-se-za-snagu-da-podnesete-teak-ivot