Učini dobro i zakopaj pod kamen, ono će od kamena načiniti sebi jezik i objaviti se.


uini-dobro-i-zakopaj-pod-kamen-ono-e-od-kamena-nainiti-sebi-jezik-i-objaviti-se
nikolaj velimirovićučinidobrozakopajpodkamenonoćeodkamenanačinitisebijezikobjavitiseučini dobrodobro ii zakopajzakopaj podpod kamenono ćeće odod kamenakamena načinitinačiniti sebisebi jezikjezik ii objavitiobjaviti seučini dobro idobro i zakopaji zakopaj podzakopaj pod kamenono će odće od kamenaod kamena načinitikamena načiniti sebinačiniti sebi jeziksebi jezik ijezik i objavitii objaviti seučini dobro i zakopajdobro i zakopaj podi zakopaj pod kamenono će od kamenaće od kamena načinitiod kamena načiniti sebikamena načiniti sebi jeziknačiniti sebi jezik isebi jezik i objavitijezik i objaviti seučini dobro i zakopaj poddobro i zakopaj pod kamenono će od kamena načinitiće od kamena načiniti sebiod kamena načiniti sebi jezikkamena načiniti sebi jezik inačiniti sebi jezik i objavitisebi jezik i objaviti se

Zrno do zrna pogaca, kamen do kamena palača.Učini dobro-ne kaj se;učini zlo-nadaj se.Muž koji želi sebi dobro, poslušaće ono što mu žena kaže.Za mladog čoveka uopšte nije nesreća biti bez novaca, ako se odlučio da sam sebi krči put samostalnom životu, pod uslovom da u sebi ima dovoljno snage da savlada sve teškoće sa kojima će se sukobiti.Ako želiš da se o tebi dobro misli, nemoj o sebi dobro govoriti.Želite li da se o vama dobro misli nemojte o sebi dobro govoriti.