Uklonite svoja obilježja, svoje ime – šta ste vi? Otklonite svoje ideologije, iskustva, znanje, strahove, nade, zadovoljstva, težnje i ambicije – ništa ne preostaje. A mi pravimo tako veliku buku, ulažemo toliki napor da održimo ovu strukturu.


uklonite-svoja-obiljeja-svoje-ime-ste-vi-otklonite-svoje-ideologije-iskustva-znanje-strahove-nade-zadovoljstva-tenje-i-ambicije-ne-preostaje-a-mi
jiddu krishnamurtiuklonitesvojaobilježjasvojeimetasteviotkloniteideologijeiskustvaznanjestrahovenadezadovoljstvatežnjeambicijenitanepreostajemipravimotakovelikubukuulažemotolikinapordaodržimoovustrukturuuklonite svojasvoja obilježjasvoje imeime –šta steste viotklonite svojesvoje ideologijetežnje ii ambicijeambicije –– ništaništa nene preostajemi pravimopravimo takotako velikuveliku bukuulažemo tolikitoliki naporda održimoodržimo ovuovu strukturuuklonite svoja obilježjasvoje ime –ime – šta– šta stešta ste viotklonite svoje ideologijetežnje i ambicijei ambicije –ambicije – ništa– ništa neništa ne preostajea mi pravimomi pravimo takopravimo tako velikutako veliku bukuulažemo toliki naportoliki napor danapor da održimoda održimo ovuodržimo ovu strukturu

Onaj ko prevlada svoje strahove biće istinski slobodan.Više nego muškarac za sebe, žena tvrdo veruje da bez svojih poroka ne bi mogla imati ni dana zadovoljstva i da bi je veliki broj vrlina samo osiromašio, kao što alkoholičar veruje da bi umro bez svoje čaše, i kockar bez svoje kocke.Kada iz vlastitog iskustva saznate šta znači užas, naoružani ste protiv svega u životu.Je li ljubav umetnost? Tada zahteva znanje i napor!Kao što bi majka rizikovala svoj život da zaštiti svoje dete, svoje jedino dete, isto tako treba negovati bezgranično srce ljubavi za sva bića.Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije dio moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce.