Ukoliko bilo koji ministar spoljnih poslova počne do smrti da brani „mirovnu konferenciju“, možete biti uvereni da je njegova vlada već izdala narudžbu za nove bojne brodove i avione.


ukoliko-bilo-koji-ministar-spoljnih-poslova-pone-do-smrti-da-brani-mirovnu-konferenciju-moete-biti-uvereni-da-njegova-vlada-ve-izdala-narudbu-za-nove
josif staljinukolikobilokojiministarspoljnihposlovapočnedosmrtidabrani„mirovnukonferenciju“možetebitiuvereninjegovavladavećizdalanarudžbuzanovebojnebrodoveavioneukoliko bilobilo kojikoji ministarministar spoljnihspoljnih poslovaposlova počnepočne dodo smrtismrti dada branibrani „mirovnu„mirovnu konferenciju“možete bitibiti uvereniuvereni dada jeje njegovanjegova vladavlada većveć izdalaizdala narudžbunarudžbu zaza novenove bojnebojne brodovebrodove ii avioneukoliko bilo kojibilo koji ministarkoji ministar spoljnihministar spoljnih poslovaspoljnih poslova počneposlova počne dopočne do smrtido smrti dasmrti da branida brani „mirovnubrani „mirovnu konferenciju“možete biti uverenibiti uvereni dauvereni da jeda je njegovaje njegova vladanjegova vlada većvlada već izdalaveć izdala narudžbuizdala narudžbu zanarudžbu za noveza nove bojnenove bojne brodovebojne brodove ibrodove i avione

Kad dodješ vrlo kasno u bilo koji grad sve će ti biti odnekud poznato kao poljubac već davan nekome. -Matija Bećković
kad-dodje-vrlo-kasno-u-bilo-koji-grad-sve-e-ti-biti-odnekud-poznato-kao-poljubac-ve-davan-nekome
Ameriku nikada neće uništiti s vana. Ukoliko propadnemo i izgubimo svoje slobode to će biti samo zato što smo već uništili sami sebe. -Abraham Linkoln
ameriku-nikada-nee-unititi-s-vana-ukoliko-propadnemo-i-izgubimo-svoje-slobode-to-e-biti-samo-zato-to-smo-ve-unitili-sami-sebe