Ukoliko danas podučavaš onome čemu si podučavao pre pet godina, onda ili je to polje mrtvo ili si ti mrtav.


ukoliko-danas-poduava-onome-emu-poduavao-pre-pet-godina-onda-ili-to-polje-mrtvo-ili-ti-mrtav
noam Čomskiukolikodanaspodučavaonomečemupodučavaoprepetgodinaondailitopoljemrtvotimrtavukoliko danasdanas podučavašpodučavaš onomeonome čemučemu sisi podučavaopodučavao prepre petpet godinaonda iliili jepolje mrtvomrtvo iliili sisi titi mrtavukoliko danas podučavašdanas podučavaš onomepodučavaš onome čemuonome čemu sičemu si podučavaosi podučavao prepodučavao pre petpre pet godinaonda ili jeje to poljepolje mrtvo ilimrtvo ili siili si tisi ti mrtavukoliko danas podučavaš onomedanas podučavaš onome čemupodučavaš onome čemu sionome čemu si podučavaočemu si podučavao presi podučavao pre petpodučavao pre pet godinaili je to poljeje to polje mrtvopolje mrtvo ili simrtvo ili si tiili si ti mrtavukoliko danas podučavaš onome čemudanas podučavaš onome čemu sipodučavaš onome čemu si podučavaoonome čemu si podučavao prečemu si podučavao pre petsi podučavao pre pet godinaonda ili je to poljeili je to polje mrtvoje to polje mrtvo ilipolje mrtvo ili si timrtvo ili si ti mrtav

Ukoliko danas podučavaš onome čemu si podučavao prije pet godina, onda ili je to polje mrtvo ili si ti mrtav. -Noam Čomski
ukoliko-danas-poduava-onome-emu-poduavao-prije-pet-godina-onda-ili-to-polje-mrtvo-ili-ti-mrtav
Ako se jednom probudim i ne vidim sunce, ili sam mrtav ili sunce… -Jim Morrison
ako-se-jednom-probudim-i-ne-vidim-sunce-ili-sam-mrtav-ili-sunce
Ukoliko ne očekuješ neočekivano, onda ga i nećeš naći, zato što se ono ne može doseći potregom ili traženjem. -Heraklit
ukoliko-ne-oekuje-neoekivano-onda-ga-i-nee-nai-zato-to-se-ono-ne-moe-dosei-potregom-ili-traenjem