Ukoliko hoćemo da nanesemo bol nekom čoveku, to treba biti učinjeno sa takvom ozbiljnošću da se ne bismo bojali njegove kasnije osvete.


ukoliko-hoemo-da-nanesemo-bol-nekom-oveku-to-treba-biti-uinjeno-takvom-ozbiljnou-da-se-ne-bismo-bojali-njegove-kasnije-osvete
nikolo makijaveliukolikohoćemodananesemobolnekomčovekutotrebabitiučinjenotakvomozbiljnoćusenebismobojalinjegovekasnijeosveteukoliko hoćemohoćemo dada nanesemonanesemo bolbol nekomnekom čovekutreba bitibiti učinjenoučinjeno sasa takvomtakvom ozbiljnošćuozbiljnošću dada sese nene bismobismo bojalibojali njegovenjegove kasnijekasnije osveteukoliko hoćemo dahoćemo da nanesemoda nanesemo bolnanesemo bol nekombol nekom čovekutreba biti učinjenobiti učinjeno saučinjeno sa takvomsa takvom ozbiljnošćutakvom ozbiljnošću daozbiljnošću da seda se nese ne bismone bismo bojalibismo bojali njegovebojali njegove kasnijenjegove kasnije osveteukoliko hoćemo da nanesemohoćemo da nanesemo bolda nanesemo bol nekomnanesemo bol nekom čovekutreba biti učinjeno sabiti učinjeno sa takvomučinjeno sa takvom ozbiljnošćusa takvom ozbiljnošću datakvom ozbiljnošću da seozbiljnošću da se neda se ne bismose ne bismo bojaline bismo bojali njegovebismo bojali njegove kasnijebojali njegove kasnije osveteukoliko hoćemo da nanesemo bolhoćemo da nanesemo bol nekomda nanesemo bol nekom čovekutreba biti učinjeno sa takvombiti učinjeno sa takvom ozbiljnošćuučinjeno sa takvom ozbiljnošću dasa takvom ozbiljnošću da setakvom ozbiljnošću da se neozbiljnošću da se ne bismoda se ne bismo bojalise ne bismo bojali njegovene bismo bojali njegove kasnijebismo bojali njegove kasnije osvete

Postoje mnoge stvari koje bismo odbacivali, kada se ne bismo bojali da bi ih drugi mogli pokupiti. -Oskar Vajld
postoje-mnoge-stvari-koje-bismo-odbacivali-kada-se-ne-bismo-bojali-da-bi-ih-drugi-mogli-pokupiti
Ukoliko smo zadovoljni životom ne bismo smeli biti nezadovoljni smrću – jer oboje dolaze iz ruke jednog Gospodara. -Mikelanđelo Buonaroti
ukoliko-smo-zadovoljni-ivotom-ne-bismo-smeli-biti-nezadovoljni-smru-jer-oboje-dolaze-iz-ruke-jednog-gospodara
Gde god postoji interes i moć da se uradi nešto loše, verovatno će biti učinjeno. -Džejms Madison
gde-god-postoji-interes-i-mo-da-se-uradi-neto-loe-verovatno-e-biti-uinjeno
Smrt i život su jedno, a univerzum je njihova večna rekombinacija. U takvom univerzumu biti živ ili mrtav zapravo je isto. -Borislav Pekić
smrt-i-ivot-su-jedno-a-univerzum-njihova-vena-rekombinacija-u-takvom-univerzumu-biti-iv-ili-mrtav-zapravo-isto