Ukoliko niste spremni da naporno radite, dozvolite nekom drugom da obavi posao. Radije bih radio sa nekim ko ne radi baš najbolje, ali ulaže 110 procenata sebe, nego sa nekim ko dobro obavlja posao ali ulaže samo 60 procenata.


ukoliko-niste-spremni-da-naporno-radite-dozvolite-nekom-drugom-da-obavi-posao-radije-bih-radio-nekim-ko-ne-radi-ba-najbolje-ali-ulae-110-procenata
vil smitukolikonistespremnidanapornoraditedozvolitenekomdrugomobaviposaoradijebihradionekimkoneradibanajboljealiulaže110procenatasebenegodobroobavljaposaosamo60procenataukoliko nisteniste spremnispremni dada napornonaporno raditedozvolite nekomnekom drugomdrugom dada obaviobavi posaoradije bihbih radioradio sasa nekimnekim koko nene radiradi bašbaš najboljeali ulažeulaže 110110 procenataprocenata sebenego sasa nekimnekim koko dobrodobro obavljaobavlja posaoposao aliali ulažeulaže samosamo 6060 procenataukoliko niste spremniniste spremni daspremni da napornoda naporno raditedozvolite nekom drugomnekom drugom dadrugom da obavida obavi posaoradije bih radiobih radio saradio sa nekimsa nekim konekim ko neko ne radine radi bašradi baš najboljeali ulaže 110ulaže 110 procenata110 procenata sebenego sa nekimsa nekim konekim ko dobroko dobro obavljadobro obavlja posaoobavlja posao aliposao ali ulažeali ulaže samoulaže samo 60samo 60 procenata

Nalio bih sebi viski u trenutku najžešćeg bola i nastavio bih svoj posao. A posao mi se sastojao u tome da se napijem. Viski me je dokusurio, trebalo je da pređem na vino. -Čarls Bukovski
nalio-bih-sebi-viski-u-trenutku-najeeg-bola-i-nastavio-bih-svoj-posao-a-posao-mi-se-sastojao-u-tome-da-se-napijem-viski-me-dokusurio-trebalo-da
Znam da se sve dešava sa nekim razlogom, ali ponekad bih stvarno volela da znam koji je to razlog…
znam-da-se-sve-deava-nekim-razlogom-ali-ponekad-bih-stvarno-volela-da-znam-koji-to-razlog
Ukoliko znamo da su naši ljudi spremni za napad, ali ne znamo da li je neprijatelj otvoren za napad – samo smo napola spremni za borbu. -Sun Tzu
ukoliko-znamo-da-su-nai-ljudi-spremni-za-napad-ali-ne-znamo-da-li-neprijatelj-otvoren-za-napad-samo-smo-napola-spremni-za-borbu
Radije bih bio prvi u nekom selu, nego drugi u Rimu. -Gaj Julije Cezar
radije-bih-bio-prvi-u-nekom-selu-nego-drugi-u-rimu