Ukoliko pogledamo opšte prihvaćenu definiciju hrabrosti kao osobinu koja ne poznaje strah, onda ja nikada nisam video hrabrog čoveka. Svi ljudi se boje. Što su pametniji, sve se više boje.


ukoliko-pogledamo-opteprihvaenu-definiciju-hrabrosti-kao-osobinu-koja-ne-poznaje-strah-onda-ja-nikada-nisam-video-hrabrog-oveka-svi-ljudi-se-boje-to
džordž smit patonukolikopogledamoopte prihvaćenudefinicijuhrabrostikaoosobinukojanepoznajestrahondajanikadanisamvideohrabrogčovekasviljudisebojeŠtosupametnijisvevieukoliko pogledamopogledamo opšte prihvaćenuopšte prihvaćenu definicijudefiniciju hrabrostihrabrosti kaokao osobinuosobinu kojakoja nene poznajepoznaje strahonda jaja nikadanikada nisamnisam videovideo hrabroghrabrog čovekasvi ljudiljudi sese bojeŠto susu pametnijisve sese viševiše bojeukoliko pogledamo opšte prihvaćenupogledamo opšte prihvaćenu definicijuopšte prihvaćenu definiciju hrabrostidefiniciju hrabrosti kaohrabrosti kao osobinukao osobinu kojaosobinu koja nekoja ne poznajene poznaje strahonda ja nikadaja nikada nisamnikada nisam videonisam video hrabrogvideo hrabrog čovekasvi ljudi seljudi se bojeŠto su pametnijisve se višese više boje

Slabe i plašljive ljude strah nagoni da rade upravo ono čega se najviše boje. -Ivo Andrić
slabe-i-plaljive-ljude-strah-nagoni-da-rade-upravo-ono-ega-se-najvie-boje
Da li je neko video moj mozak? Ima 3 cm u visinu i 1,5cm u sirinu… sive je boje i odaziva se na ime kreten. Posteni nalazac ako ga nadje neka ga ...
da-li-neko-video-moj-mozak-ima-3-cm-u-visinu-i-15cm-u-sirinu-sive-boje-i-odaziva-se-na-ime-kreten-posteni-nalazac-ako-ga-nadje-neka-ga
Da li je neko video moj mozak? Ima 3 cm u visinu i 1,5cm u sirinu…sive je boje i odaziva se na ime kreten? Posteni nalazac ako ga nadje neka ga zgazi ...
da-li-neko-video-moj-mozak-ima-3-cm-u-visinu-i-15cm-u-sirinusive-boje-i-odaziva-se-na-ime-kreten-posteni-nalazac-ako-ga-nadje-neka-ga-zgazi
Žena poznaje lice čoveka kojeg voli kao što moreplovac poznaje otvoreno more. -Onore de Balzak
ena-poznaje-lice-oveka-kojeg-voli-kao-to-moreplovac-poznaje-otvoreno-more
Ja još nisam video da je neko koga su dobro istabanali to zaboravio, ali sam sto puta video da ljudi zaboravljaju i najlepše savete i pouke. -Ivo Andrić
ja-jo-nisam-video-da-neko-koga-su-dobro-istabanali-to-zaboravio-ali-sam-sto-puta-video-da-ljudi-zaboravljaju-i-najlepe-savete-i-pouke