Ukoliko umreš onda si srećan u potpunosti i tvoja duša nastavlja živeti negde drugo. Ja se ne bojim umiranja. Totalni mir nakon smrti i pretvaranje u nekog drugog je najbolja nada koju imam.


ukoliko-umre-onda-srean-u-potpunosti-i-tvoja-a-nastavlja-iveti-negde-drugo-ja-se-ne-bojim-umiranja-totalni-mir-nakon-smrti-i-pretvaranje-u-nekog
kurt kobejnukolikoumreondasrećanpotpunostitvojaduanastavljaživetinegdedrugojasenebojimumiranjatotalnimirnakonsmrtipretvaranjenekogdrugognajboljanadakojuimamukoliko umrešumreš ondaonda sisi srećansrećan uu potpunostipotpunosti ii tvojatvoja dušaduša nastavljanastavlja živetiživeti negdenegde drugoja sese nene bojimbojim umiranjatotalni mirmir nakonnakon smrtismrti ii pretvaranjepretvaranje uu nekognekog drugogdrugog jeje najboljanajbolja nadanada kojukoju imamukoliko umreš ondaumreš onda sionda si srećansi srećan usrećan u potpunostiu potpunosti ipotpunosti i tvojai tvoja dušatvoja duša nastavljaduša nastavlja živetinastavlja živeti negdeživeti negde drugoja se nese ne bojimne bojim umiranjatotalni mir nakonmir nakon smrtinakon smrti ismrti i pretvaranjei pretvaranje upretvaranje u nekogu nekog drugognekog drugog jedrugog je najboljaje najbolja nadanajbolja nada kojunada koju imam

U jednom trenutku u životu sam imao sve – milione dolara, vile, automobile, lepu odeću, lepe žene i bilo koju drugu materijalnu stvar koju možete zamisliti. Sada se borim da imam svoj mir. -Ričard Prajor
u-jednom-trenutku-u-ivotu-sam-imao-sve-milione-dolara-vile-automobile-lepu-odeu-lepe-ene-i-bilo-koju-drugu-materijalnu-stvar-kojumoete-zamisliti-sada
Vera nam treba da bi se mogli nadati, nada da bi mogli živeti, a ljubav da bi mogli kao kulturan narod živeti. -Nikolaj Velimirović
vera-nam-treba-da-bi-se-mogli-nadati-nada-da-bi-mogli-iveti-a-ljubav-da-bi-mogli-kao-kulturan-narod-iveti
Ne bojim se smrti, samo ne želim biti u blizini kad mi se desi. -Vudi Alen
ne-bojim-se-smrti-samo-ne-elim-biti-u-blizini-kad-mi-se-desi
Kad se ljudi slažu sa mnom, uvek imam osećaj da sam negde pogrešio. -Ernest Hemingvej
kad-se-ljudi-slau-mnom-uvek-imam-oseaj-da-sam-negde-pogreio