Ukoliko znamo da su naši ljudi spremni za napad, ali ne znamo da li je neprijatelj otvoren za napad – samo smo napola spremni za borbu.


ukoliko-znamo-da-su-nai-ljudi-spremni-za-napad-ali-ne-znamo-da-li-neprijatelj-otvoren-za-napad-samo-smo-napola-spremni-za-borbu
sun tzuukolikoznamodasunailjudispremnizanapadalinelineprijateljotvorennapadsamosmonapolaborbuukoliko znamoznamo dada susu našinaši ljudiljudi spremnispremni zaza napadali nene znamoznamo dada lili jeje neprijateljneprijatelj otvorenotvoren zaza napadnapad –– samosamo smosmo napolanapola spremnispremni zaza borbuukoliko znamo daznamo da suda su našisu naši ljudinaši ljudi spremniljudi spremni zaspremni za napadali ne znamone znamo daznamo da lida li jeli je neprijateljje neprijatelj otvorenneprijatelj otvoren zaotvoren za napadza napad –napad – samo– samo smosamo smo napolasmo napola spremninapola spremni zaspremni za borbuukoliko znamo da suznamo da su našida su naši ljudisu naši ljudi spremninaši ljudi spremni zaljudi spremni za napadali ne znamo dane znamo da liznamo da li jeda li je neprijateljli je neprijatelj otvorenje neprijatelj otvoren zaneprijatelj otvoren za napadotvoren za napad –za napad – samonapad – samo smo– samo smo napolasamo smo napola spremnismo napola spremni zanapola spremni za borbuukoliko znamo da su našiznamo da su naši ljudida su naši ljudi spremnisu naši ljudi spremni zanaši ljudi spremni za napadali ne znamo da line znamo da li jeznamo da li je neprijateljda li je neprijatelj otvorenli je neprijatelj otvoren zaje neprijatelj otvoren za napadneprijatelj otvoren za napad –otvoren za napad – samoza napad – samo smonapad – samo smo napola– samo smo napola spremnisamo smo napola spremni zasmo napola spremni za borbu

Ako i znamo gde smo se rodili, ne znamo gde ćemo umreti.Celokupna borba za osnovu ima obmanu. Zato, kada ste spremni za napad, delujte nesposobno. Kada koristite svoje snage, delujte neaktivno. Kada ste blizu, naterajte ih da veruju da ste daleko. Kada ste daleko, naterajte ih da veruju da ste blizu.Ukoliko niste spremni da naporno radite, dozvolite nekom drugom da obavi posao. Radije bih radio sa nekim ko ne radi baš najbolje, ali ulaže 110 procenata sebe, nego sa nekim ko dobro obavlja posao ali ulaže samo 60 procenata.Lakše je naći ljude koji su spremni da umru dobrovoljno, nego one koji su spremni da strpljivo izdrže mučenje.Nikada nećemo biti svesni koliko smo svojih principa spremni da pogazimo samo zbog jedne osobe.Moji dani teku naopako. Budim se umoran a legnem budan. 	  	 		      ! :)) 		  Nikada nećemo biti svesni koliko smo svojih principa spremni da pogazimo samo ...