Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu svi će biti pored vas.


uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kad-greite-kad-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas
mark tvenulogaprijateljadabudeuzvaskadgreitekadstepravusvićebitiporedvasuloga prijateljaprijatelja jeje dada budebude uzuz vasvas kadkad grešitekad steste uu pravupravu svisvi ćeće bitibiti poredpored vasuloga prijatelja jeprijatelja je daje da budeda bude uzbude uz vasuz vas kadvas kad grešitekad ste uste u pravuu pravu svipravu svi ćesvi će bitiće biti poredbiti pored vasuloga prijatelja je daprijatelja je da budeje da bude uzda bude uz vasbude uz vas kaduz vas kad grešitekad ste u pravuste u pravu sviu pravu svi ćepravu svi će bitisvi će biti poredće biti pored vasuloga prijatelja je da budeprijatelja je da bude uzje da bude uz vasda bude uz vas kadbude uz vas kad grešitekad ste u pravu sviste u pravu svi ćeu pravu svi će bitipravu svi će biti poredsvi će biti pored vas

Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu, svi će biti pored vas. -Mark Tven
uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kad-greite-kad-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas
Uloga prijatelja je da bude uz vas kada grešite. Kada ste u pravu, svi će biti pored vas.
uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kada-greite-kada-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas
Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...
gde-ste-drugaricesve-velike-lavice-nekada-ste-bile-ribea-sad-ste-konobarice-mastale-o-sreciskolimilionima-sada-kad-vas-vidimsve-ste-kurtonima