Ume život da bude lep, da smo zdravi i da je nama ljubavi. Nema se kad za žaliti, nemoj se sad uspaliti. Ej moja ti nemoj da ti moram faliti.


ume-ivot-da-bude-lep-da-smo-zdravi-i-da-nama-ljubavi-nema-se-kad-za-aliti-nemoj-se-sad-uspaliti-ej-moja-ti-nemoj-da-ti-moram-faliti
Đorđe balaševićumeživotdabudelepsmozdravinamaljubavinemasekadzažalitinemojsaduspalitiejmojatimoramfalitiume životživot dada budebude lepda smosmo zdravizdravi ii dada jeje namanama ljubavinema sese kadkad zaza žalitinemoj sese sadsad uspalitiej mojamoja titi nemojnemoj dada titi morammoram falitiume život daživot da budeda bude lepda smo zdravismo zdravi izdravi i dai da jeda je namaje nama ljubavinema se kadse kad zakad za žalitinemoj se sadse sad uspalitiej moja timoja ti nemojti nemoj danemoj da tida ti moramti moram falitiume život da budeživot da bude lepda smo zdravi ismo zdravi i dazdravi i da jei da je namada je nama ljubavinema se kad zase kad za žalitinemoj se sad uspalitiej moja ti nemojmoja ti nemoj dati nemoj da tinemoj da ti moramda ti moram falitiume život da bude lepda smo zdravi i dasmo zdravi i da jezdravi i da je namai da je nama ljubavinema se kad za žalitiej moja ti nemoj damoja ti nemoj da titi nemoj da ti moramnemoj da ti moram faliti

Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma – i nemoj živeti kako drugi misle. Nemoj ...
tvoje-vreme-ogranieno-nemoj-ga-troiti-ivei-neiji-ivot-nemoj-da-dopusti-da-te-zarobi-dogma-i-nemoj-iveti-kako-drugi-misle-nemoj
Voliš li život? Onda nemoj tratiti vreme jer je od vremena sastavljen život. -Bendžamin Frenklin
voli-li-ivot-onda-nemoj-tratiti-vreme-jer-od-vremena-sastavljen-ivot
Nauči da voliš, praštaš i gubiš, nemoj da varaš onog kog ljubiš. Svaka greška skupo se plaća, jer život je gadan kad počne da vraća…
naui-da-voli-pra-i-gubi-nemoj-da-vara-onog-kog-ljubi-svaka-greka-skupo-se-plaa-jer-ivot-gadan-kad-pone-da-vraa