Umela je da odglumi ravnodušnost. Kada bi pogledao u nju, nasmejala bi se pokazujući mu šta je izgubio. A suze, njih je čuvala, on ionako ne bi umeo da ih ...


umela-da-odglumi-ravnodunost-kada-bi-pogledao-u-nju-nasmejala-bi-se-pokazujui-mu-izgubio-a-suze-njih-uvala-on-ionako-ne-bi-umeo-da-ih
umeladaodglumiravnodunostkadabipogledaonjunasmejalasepokazujućimutaizgubiosuzenjihčuvalaonionakoneumeoihumela jeje dada odglumiodglumi ravnodušnostkada bibi pogledaopogledao uu njunasmejala bibi sese pokazujućipokazujući mumu štaje izgubionjih jeje čuvalaon ionakoionako nene bibi umeoumeo dada ihihumela je daje da odglumida odglumi ravnodušnostkada bi pogledaobi pogledao upogledao u njunasmejala bi sebi se pokazujućise pokazujući mupokazujući mu štamu šta ješta je izgubionjih je čuvalaon ionako neionako ne bine bi umeobi umeo daumeo da ihda ih

Kada već dođe do toga, pustim ih da misle šta hoće. Ako mi je dovoljno stalo da se bave onim što ja radim, samim tim sam bolja od njih. -Merlin Monro
kada-ve-doe-do-toga-pustim-ih-da-misle-hoe-ako-mi-dovoljno-stalo-da-se-bave-onim-to-ja-radim-samim-tim-sam-bolja-od-njih
Što se tiče braka ili celibata - pustite ljude da se sami odluče šta će izabrati - ionako će se poslije sigurno kajati. -Sokrat
to-se-tie-braka-ili-celibata-pustite-ljude-da-se-sami-odlue-e-izabrati-ionako-e-se-poslije-sigurno-kajati
Samo suze u srcu velike boli znaju, ali ne i suze u očima! -Ruske poslovice
samo-suze-u-srcu-velike-boli-znaju-ali-ne-i-suze-u-oima