Umiranje je najsramotnija stvar koja ti se ikad može desiti, jer se neko mora postarati o svim tvojim detaljima.


umiranje-najsramotnija-stvar-koja-ti-se-ikad-moe-desiti-jer-se-neko-mora-postarati-o-svim-tvojim-detaljima
endi vorholumiranjenajsramotnijastvarkojatiseikadmožedesitijernekomorapostaratisvimtvojimdetaljimaumiranje jeje najsramotnijanajsramotnija stvarstvar kojakoja titi sese ikadikad možemože desitijer sese nekoneko moramora postaratipostarati oo svimsvim tvojimtvojim detaljimaumiranje je najsramotnijaje najsramotnija stvarnajsramotnija stvar kojastvar koja tikoja ti seti se ikadse ikad možeikad može desitijer se nekose neko moraneko mora postaratimora postarati opostarati o svimo svim tvojimsvim tvojim detaljimaumiranje je najsramotnija stvarje najsramotnija stvar kojanajsramotnija stvar koja tistvar koja ti sekoja ti se ikadti se ikad možese ikad može desitijer se neko morase neko mora postaratineko mora postarati omora postarati o svimpostarati o svim tvojimo svim tvojim detaljimaumiranje je najsramotnija stvar kojaje najsramotnija stvar koja tinajsramotnija stvar koja ti sestvar koja ti se ikadkoja ti se ikad možeti se ikad može desitijer se neko mora postaratise neko mora postarati oneko mora postarati o svimmora postarati o svim tvojimpostarati o svim tvojim detaljima

Sva nesklonost na koju sam naišao, sve nevolje i prepreke su me samo ojačale. Možda to ne shvatiš kada ti se desi, ali udarac u zube je možda najbolja stvar na svetu koja ti se može desiti. -Volt Dizni
sva-nesklonost-na-koju-sam-naiao-sve-nevolje-i-prepreke-su-me-samo-ojaale-moda-to-ne-shvati-kada-ti-se-desi-ali-udarac-u-zube-moda-najbolja-stvar-na
Nikada nemojte reći da ste sreli najglupljeg čovjeka; uvjek se može desiti da ga neko pretekne! -Meša Selimović
nikada-nemojte-rei-da-ste-sreli-najglupljeg-ovjeka-uvjek-se-moe-desiti-da-ga-neko-pretekne
Čovek koji želi da nešto nauči o svetu mora prvo naučiti o njegovim detaljima. -Heraklit
ovek-koji-eli-da-neto-naui-o-svetu-mora-prvo-nauiti-o-njegovim-detaljima
Ti si najbolja stvar koja mi se desila u životu. Klimnuo sam glavom. Znam lutko, jer ti si najgora koja se desila u mom. To obično ide u paru. -Đorđe Balašević
ti-najbolja-stvar-koja-mi-se-desila-u-ivotu-klimnuo-sam-glavom-znam-lutko-jer-ti-najgora-koja-se-desila-u-mom-to-obino-ide-u-paru
Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana. -Patrijarh Pavle
kada-sujeta-prisutna-onda-dolazi-do-gordosti-svae-nije-nesrea-to-mi-imamo-suprotna-gledi-jer-se-stvar-mora-sagledati-vie-strana