Umiru jeleni i sad u meni tamo gde si bila slomilo se jutro ko ti je rekao da snovi tamne nikad necu znati jer bicu samo trag coveka i bicu vodja skitnica.. :((


umiru-jeleni-i-sad-u-meni-tamo-gde-bila-slomilo-se-jutro-ko-ti-rekao-da-snovi-tamne-nikad-necu-znati-jer-bicu-samo-trag-coveka-i-bicu-vodja-skitnica
umirujelenisadmenitamogdebilaslomilosejutrokotirekaodasnovitamnenikadnecuznatijerbicusamotragcovekavodjaskitnicaumiru jelenijeleni ii sadsad uu menimeni tamotamo gdegde sisi bilabila slomiloslomilo sese jutrojutro koko titi jeje rekaorekao dada snovisnovi tamnetamne nikadnikad necunecu znatiznati jerjer bicubicu samosamo tragtrag covekacoveka ii bicubicu vodjavodja skitnicaumiru jeleni ijeleni i sadi sad usad u meniu meni tamomeni tamo gdetamo gde sigde si bilasi bila slomilobila slomilo seslomilo se jutrose jutro kojutro ko tiko ti jeti je rekaoje rekao darekao da snovida snovi tamnesnovi tamne nikadtamne nikad necunikad necu znatinecu znati jerznati jer bicujer bicu samobicu samo tragsamo trag covekatrag coveka icoveka i bicui bicu vodjabicu vodja skitnica

Za tebe uvek bicu tu i tebi uvek dacu sve i kada god me pozelis nikad necu reci NE! :) :) :)
za-tebe-uvek-bicu-i-tebi-uvek-dacu-sve-i-kada-god-me-pozelis-nikad-necu-reci-ne
Ona je bila orhideja baš tamo gde je to retkost. Da se zadesila negde gde sve vrvi od orhideja, sigurno bi bila neki potpuno drugi cvetić. -Đorđe Balašević
ona-bila-orhideja-ba-tamo-gde-to-retkost-da-se-zadesila-negde-gde-sve-vrvi-od-orhideja-sigurno-bi-bila-neki-potpuno-drugi-cveti
Ne idi utabanim putem. Umesto toga, kreni tamo gde puta nema i ostavi trag.
ne-idi-utabanim-putem-umesto-toga-kreni-tamo-gde-puta-nema-i-ostavi-trag
Za Dan Zaljubljenih poklonite mi jednu sunku,kobasicu,veknu hleba,topljeni sir, zelenu salatu, i bicu srecna!
za-dan-zaljubljenih-poklonite-mi-jednu-sunkukobasicuveknu-hlebatopljeni-sir-zelenu-salatu-i-bicu-srecna
Da mi je znati ko je prvi covek koji  je video kako jaje izlazi iz dupeta kokoske i rekao sad cu ovo da pojedem
da-mi-znati-ko-prvi-covek-koji-video-kako-jaje-izlazi-iz-dupeta-kokoske-i-rekao-sad-cu-ovo-da-pojedem