Uostalom, kažu da iza svakog velikog čoveka stoji velika žena, mada mi je to malo sumnjivo. Da je taj čova stvarno velik žena bi stajala uz njega, a ne iza.


uostalom-kau-da-iza-svakog-velikog-oveka-stoji-velika-ena-mada-mi-to-malo-sumnjivo-da-taj-ova-stvarno-velik-ena-bi-stajala-uz-njega-a-ne-iza
Đorđe balaševićuostalomkažudaizasvakogvelikogčovekastojivelikaženamadamitomalosumnjivodatajčovastvarnovelikženabistajalauznjeganeizakažu dada izaiza svakogsvakog velikogvelikog čovekačoveka stojistoji velikavelika ženamada mimi jemalo sumnjivoda jeje tajtaj čovačova stvarnostvarno velikvelik ženažena bibi stajalastajala uzuz njegane izakažu da izada iza svakogiza svakog velikogsvakog velikog čovekavelikog čoveka stojičoveka stoji velikastoji velika ženamada mi jeje to maloda je tajje taj čovataj čova stvarnočova stvarno velikstvarno velik ženavelik žena bižena bi stajalabi stajala uzstajala uz njegaa ne iza

Iza svakog idiota obično stoji velika žena. -Džon Lenon
iza-svakog-idiota-obino-stoji-velika-ena
Iza svakog idiota obično stoji velika žena -Džon Lenon
iza-svakog-idiota-obino-stoji-velika-ena
Uvek ima malo istine u Samo se šalim. … Malo emocija iza Šta me briga. … Tuge iza Sve je u redu. … ...
uvek-ima-malo-istine-u-samo-se-alim-malo-emocija-iza-me-briga-tuge-iza-sve-u-redu
Ko me iza ledja kudi, taj me se boji, a ko me u oči hvali, taj me prezire. -Kineske poslovice
ko-me-iza-ledja-kudi-taj-me-se-boji-a-ko-me-u-oi-hvali-taj-me-prezire
Ogledalo je manje tu da nam pokaže ono što je ispred njega koliko da sakrije ono što je iza njega. -Borislav Pekić
ogledalo-manje-da-nam-pokae-ono-to-ispred-njega-koliko-da-sakrije-ono-to-iza-njega