Uostalom, mi smo ljudska bića, rodili smo se s osećajem krivice, plašimo se kada sreća postane moguća.


uostalom-mi-smo-ljudska-bia-rodili-smo-se-s-oseajem-krivice-plaimo-se-kada-srea-postane-mogua
paulo koeljouostalommismoljudskabićarodiliseosećajemkriviceplaimokadasrećapostanemogućami smosmo ljudskaljudska bićarodili smosmo sese ss osećajemosećajem kriviceplašimo sese kadakada srećasreća postanepostane mogućami smo ljudskasmo ljudska bićarodili smo sesmo se sse s osećajems osećajem kriviceplašimo se kadase kada srećakada sreća postanesreća postane mogućami smo ljudska bićarodili smo se ssmo se s osećajemse s osećajem kriviceplašimo se kada srećase kada sreća postanekada sreća postane mogućarodili smo se s osećajemsmo se s osećajem kriviceplašimo se kada sreća postanese kada sreća postane moguća

Verujem u ljudska bića, i da sva ljudska bića treba poštovati kao takva, bez obzira na njihovu boju.Ono što nama treba je heroj koji će podržati poražene, don Kihot sa vetrenjačama, sada i ovde, i taman kada se ponadamo da smo ga pronašli, vidimo ga kako lomi hleb sa nerijateljem i smeje se i pozdravlja šeširom, kao da u sebi misli da smo proklete budale kada smo verovali u njega, što i jesmo.Sasvim sigurno je došlo vrijeme da naš identitet kao ljudi za nas postane najvažniji: da naše zajedničko biti čovjek prepoznamo kao naš prvi identitet; da smo prije svega ljudi koji su rođeni u ovom današnjem svijetu da bi bili voljeni i da bi voljeli – mi smo povezani jedni sa drugima i potrebni smo jedni drugima.Aleksandra je jedan bolesni retard,kada sam sa njom vreme stane,i sve ostalo postane nebitno…U stanju smo da se ceo dan smejemo bez prestanka,zezamo ...Ne treba verovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje.Ne treba vjerovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje.