Uostalom, mi smo ljudska bića, rodili smo se s osećajem krivice, plašimo se kada sreća postane moguća.


uostalom-mi-smo-ljudska-bia-rodili-smo-se-s-oseajem-krivice-plaimo-se-kada-srea-postane-mogua
paulo koeljouostalommismoljudskabićarodiliseosećajemkriviceplaimokadasrećapostanemogućami smosmo ljudskaljudska bićarodili smosmo sese ss osećajemosećajem kriviceplašimo sese kadakada srećasreća postanepostane mogućami smo ljudskasmo ljudska bićarodili smo sesmo se sse s osećajems osećajem kriviceplašimo se kadase kada srećakada sreća postanesreća postane mogućami smo ljudska bićarodili smo se ssmo se s osećajemse s osećajem kriviceplašimo se kada srećase kada sreća postanekada sreća postane mogućarodili smo se s osećajemsmo se s osećajem kriviceplašimo se kada sreća postanese kada sreća postane moguća

Verujem u ljudska bića, i da sva ljudska bića treba poštovati kao takva, bez obzira na njihovu boju. -Malkolm Iks
verujem-u-ljudska-bia-i-da-sva-ljudska-bia-treba-potovati-kao-takva-bez-obzira-na-njihovu-boju
Aleksandra je jedan bolesni retard,kada sam sa njom vreme stane,i sve ostalo postane nebitno…U stanju smo da se ceo dan smejemo bez prestanka,zezamo ...
aleksandra-jedan-bolesni-retardkada-sam-njom-vreme-stanei-sve-ostalo-postane-nebitnou-stanju-smo-da-se-ceo-dan-smejemo-bez-prestankazezamo
Ne treba verovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje. -Ezop
ne-treba-verovati-ljudima-s-kojima-smo-se-tek-sprijateljili-a-koji-pokazuju-da-smo-im-drai-od-njihovih-starih-prijatelja-tako-e-se-ponaati-i-s-nama
Ne treba vjerovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje. -Ezop
ne-treba-vjerovati-ljudima-s-kojima-smo-se-tek-sprijateljili-a-koji-pokazuju-da-smo-im-drai-od-njihovih-starih-prijatelja-tako-e-se-ponaati-i-s-nama