Upoznaćemo sami sebe onda kada otkrijemo sopstvene granice i to je bilo tačno. Ali i pogrešno, pošto nije važno samo ono što znamo o nama samima, ljudsko biće nije stvoreno samo da bi tražilo mudrost već i da bi oralo zemlju, čekalo kišu, sijalo žito, skupljalo usjeve, peklo hljeb.


upoznaemo-sami-sebe-onda-kada-otkrijemo-sopstvene-granice-i-to-bilo-no-ali-i-pogreno-poto-nije-vano-samo-ono-to-znamo-o-nama-samima-ljudsko-bie-nije
paulo koeljoupoznaćemosamisebeondakadaotkrijemosopstvenegranicetobilotačnoalipogrenopotonijevažnosamoonotoznamonamasamimaljudskobićestvorenodabitražilomudrostvećoralozemljučekalokiusijaložitoskupljalousjevepeklohljebupoznaćemo samisami sebesebe ondaonda kadakada otkrijemootkrijemo sopstvenesopstvene granicegranice ije bilobilo tačnoali ii pogrešnopošto nijenije važnovažno samosamo onoono štošto znamoznamo oo namanama samimaljudsko bićebiće nijenije stvorenostvoreno samosamo dada bibi tražilotražilo mudrostmudrost većveć ii dada bioralo zemljučekalo kišusijalo žitoskupljalo usjevepeklo hljebupoznaćemo sami sebesami sebe ondasebe onda kadaonda kada otkrijemokada otkrijemo sopstveneotkrijemo sopstvene granicesopstvene granice ii to jeje bilo tačnoali i pogrešnopošto nije važnonije važno samovažno samo onosamo ono štoono što znamošto znamo oznamo o namao nama samimaljudsko biće nijebiće nije stvorenonije stvoreno samostvoreno samo dasamo da bida bi tražilobi tražilo mudrosttražilo mudrost većmudrost već iveć i dai da bida bi oralobi oralo zemlju

Ako nekog mrzimo, onda u njegovom liku mrzimo nešto što je usađeno u nama samima. Ono što nije u nama samima, to nas ne uzbuđuje. -Herman Hese
ako-nekog-mrzimo-onda-u-njegovom-liku-mrzimo-neto-to-usaeno-u-nama-samima-ono-to-nije-u-nama-samima-to-nas-ne-uzbuuje
Istinsku mudrost stičemo kada shvatimo koliko zapravo malo znamo o životu, nama samima i svetu oko nas. -Sokrat
istinsku-mudrost-stiemo-kada-shvatimo-koliko-zapravo-malo-znamo-o-ivotu-nama-samima-i-svetu-oko-nas
Život je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo, više ne postoji, ono što će biti, još nije došlo. Postoji samo ...
ivot-poput-prie-nije-vano-koliko-dug-ve-koliko-dobar-ono-to-prolo-vie-ne-postoji-ono-to-e-biti-jo-nije-dolo-postoji-samo
Ako postoji bilo što što bismo želeli da promenimo u našem detetu, prvo bismo trebali ispitati i videti da to nije nešto što trebamo promeniti u nama samima. -Karl Gustav Jung
ako-postoji-bilo-to-to-bismo-eleli-da-promenimo-u-naem-detetu-prvo-bismo-trebali-ispitati-i-videti-da-to-nije-neto-to-trebamo-promeniti-u-nama-samima
Shvatio sam da ono što pesnike navodi da pišu poeziju nije mudrost, već neka vrsta instinkta ili inspiracije koju često viđamo kod proroka koji i sami ne razumeju svoje uzvišene poruke. -Sokrat
shvatio-sam-da-ono-to-pesnike-navodi-da-piu-poeziju-nije-mudrost-ve-neka-vrsta-instinkta-ili-inspiracije-koju-esto-viamo-kod-proroka-koji-i-sami-ne