Uprkos mišljenjima nekih zatucanih ljudi, koji bi zatvarali i ograničili ljudsku rasu samo na ovu planetu, kao u nekom čarobnom krugu koji se ne može prekoračiti, jednog dana ćemo putovati na Mesec, na planete i zvezde istom brzinom i sa istom bezbednošću kao što sada putujemo od Liverpula do Njujorka!


uprkos-miljenjima-nekih-zatucanih-ljudi-koji-bi-zatvarali-i-ograniili-ljudsku-rasu-samo-na-ovu-planetu-kao-u-nekom-arobnom-krugu-koji-se-ne-moe
Žil vernuprkosmiljenjimanekihzatucanihljudikojibizatvaraliograničililjudskurasusamonaovuplanetukaonekomčarobnomkrugusenemožeprekoračitijednogdanaćemoputovatimesecplanetezvezdeistombrzinombezbednoćutosadaputujemoodliverpuladonjujorkauprkos mišljenjimamišljenjima nekihnekih zatucanihzatucanih ljudikoji bibi zatvaralizatvarali ii ograničiliograničili ljudskuljudsku rasurasu samosamo nana ovuovu planetukao uu nekomnekom čarobnomčarobnom krugukrugu kojikoji sese nene možemože prekoračitijednog danadana ćemoćemo putovatiputovati nana mesecna planeteplanete ii zvezdezvezde istomistom brzinombrzinom isa istomistom bezbednošćubezbednošću kaokao štošto sadasada putujemoputujemo odod liverpulaliverpula dodo njujorkauprkos mišljenjima nekihmišljenjima nekih zatucanihnekih zatucanih ljudikoji bi zatvaralibi zatvarali izatvarali i ograničilii ograničili ljudskuograničili ljudsku rasuljudsku rasu samorasu samo nasamo na ovuna ovu planetukao u nekomu nekom čarobnomnekom čarobnom krugučarobnom krugu kojikrugu koji sekoji se nese ne možene može prekoračitijednog dana ćemodana ćemo putovatićemo putovati naputovati na mesecna planete iplanete i zvezdei zvezde istomzvezde istom brzinomistom brzinom ibrzinom i sai sa istomsa istom bezbednošćuistom bezbednošću kaobezbednošću kao štokao što sadašto sada putujemosada putujemo odputujemo od liverpulaod liverpula doliverpula do njujorka

Nacija predstavlja iste ljude koji žive na istom mestu. -Džejms Džojs
nacija-predstavlja-iste-ljude-koji-ive-na-istom-mestu