Žuri se živeti, pa ćeš brzo i umreti.


uri-se-iveti-pa-e-brzo-i-umreti
ruske posloviceŽuriseživetipaćebrzoumretiŽuri sese živetipa ćešćeš brzobrzo ii umretiŽuri se živetipa ćeš brzoćeš brzo ibrzo i umretipa ćeš brzo ićeš brzo i umretipa ćeš brzo i umreti

Bolje je umreti slavno nego živeti sramno. -Homer
bolje-umreti-slavno-nego-iveti-sramno