Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome što ne postoji ništa za čim čeznemo.


usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo
momo kaporusamljenostnijetometosmosaminegonepostojinitazačimčeznemousamljenost nijenije uu tometome štošto smosmo saminego uu tometome štošto nene postojipostoji ništaništa zaza čimčim čeznemousamljenost nije unije u tomeu tome štotome što smošto smo saminego u tomeu tome štotome što nešto ne postojine postoji ništapostoji ništa zaništa za čimza čim čeznemousamljenost nije u tomenije u tome štou tome što smotome što smo saminego u tome štou tome što netome što ne postojišto ne postoji ništane postoji ništa zapostoji ništa za čimništa za čim čeznemousamljenost nije u tome štonije u tome što smou tome što smo saminego u tome što neu tome što ne postojitome što ne postoji ništašto ne postoji ništa zane postoji ništa za čimpostoji ništa za čim čeznemo

Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome, što ne postoji ništa za čim čeznemo.Sloboda čovjeka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi.Sloboda čoveka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi.Možete reći da sam krenuo bez ičega, ali to nije tačno. Svi smo započeli sa svime što postoji. Samo je stvar u tome kako mi to upotrebljavamo da nešto omogućimo.Već dugo nije riječ o tome što ti ja dopuštam. Sad je već uveliko riječ o tome šta ti sebi dopuštaš, moja mila .Sve što je izvan dohvata naše ruke, sve što nije potpuno naše, s čim nismo srasli tako da postane isto što i mi, to je tuđe, ničije, ne štiti. To je kao vjetar, ništa, nemaš na čemu da stojiš, nizašto se ne držiš, ništa te ne drži, oči su ti prazne, srce ti je pusto, ostaje samo nemir.