Uskrs ide, srce kuca, ko će s kime da se tuca? To ti je prilika kao iz raja, da bilo kome polupaš jaja! xD


uskrs-ide-srce-kuca-ko-e-s-kime-da-se-tuca-to-ti-prilika-kao-iz-raja-da-bilo-kome-polupa-jaja-xd
uskrsidesrcekucakoćekimedasetucatotiprilikakaoizrajabilokomepolupajajaxduskrs idesrce kucako ćes kimekime dada sese tucati jeje prilikaprilika kaokao iziz rajada bilobilo komekome polupašpolupaš jajako će sće s kimes kime dakime da seda se tucati je prilikaje prilika kaoprilika kao izkao iz rajada bilo komebilo kome polupaškome polupaš jajako će s kimeće s kime das kime da sekime da se tucati je prilika kaoje prilika kao izprilika kao iz rajada bilo kome polupašbilo kome polupaš jajako će s kime daće s kime da ses kime da se tucati je prilika kao izje prilika kao iz rajada bilo kome polupaš jaja

Kad te vidim na prvoj krivini,srce mi kuca u trecoj brzini.
kad-te-vidim-na-prvoj-krivinisrce-mi-kuca-u-trecoj-brzini
Iznad svega, budi sposoban da duboko osetiš bilo kakvu nepravdu počinjenu prema bilo kome, bilo gdje u svetu. -Če Gevara
iznad-svega-budi-sposoban-da-duboko-oseti-bilo-kakvu-nepravdu-poinjenu-prema-bilo-kome-bilo-gdje-u-svetu
Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije deo moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce. -Čarls Dikens
sakriti-bilo-od-onih-kojima-sam-vezan-nije-deo-moje-prirode-nikada-ne-mogu-zatvoriti-svoje-usne-pred-onim-kome-sam-otvorio-svoje-srce
Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije dio moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce. -Čarls Dikens
sakriti-bilo-od-onih-kojima-sam-vezan-nije-dio-moje-prirode-nikada-ne-mogu-zatvoriti-svoje-usne-pred-onim-kome-sam-otvorio-svoje-srce