Uspeh je loš učitelj. Zavede pametne ljude pa oni misle da ne mogu da izgube.


uspeh-lo-uitelj-zavede-pametne-ljude-pa-oni-misle-da-ne-mogu-da-izgube
bil gejtsuspehloučiteljzavedepametneljudepaonimisledanemoguizgubeuspeh jeje lošloš učiteljzavede pametnepametne ljudeljude papa onioni mislemisle dada nene mogumogu dada izgubeuspeh je lošje loš učiteljzavede pametne ljudepametne ljude paljude pa onipa oni misleoni misle damisle da neda ne mogune mogu damogu da izgubeuspeh je loš učiteljzavede pametne ljude papametne ljude pa oniljude pa oni mislepa oni misle daoni misle da nemisle da ne moguda ne mogu dane mogu da izgubezavede pametne ljude pa onipametne ljude pa oni misleljude pa oni misle dapa oni misle da neoni misle da ne mogumisle da ne mogu dada ne mogu da izgube

Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje. -Perikle
ljudi-samo-utoliko-podnose-hvaljenje-drugih-ukoliko-misle-da-ono-to-su-uli-mogu-i-oni-sami-uiniti-a-to-preko-toga-to-kodnjih-izaziva-zavist-i-odmah
Ne mogu naučiti nikoga ništa, mogu ih samo naterati da misle. -Sokrat
ne-mogu-nauiti-nikoga-mogu-ih-samo-naterati-da-misle
Oni mogu jer misle da mogu. -Vergilije
oni-mogu-jer-misle-da-mogu