Uspeh nije nikakav čudesna, nedokučiva božanska stvar koju mogu da dostignu samo neki od nas. To je nešto što zaista postoji, u svima nama. Veoma je jednostavno: „To želim, i spreman sam da umrem za to.“ Tačka.


uspeh-nije-nikakav-udesna-nedokuiva-boanska-stvar-koju-mogu-da-dostignu-samo-neki-od-nas-to-neto-to-zaista-postoji-u-svima-nama-veoma-jednostavno-to
vil smituspehnijenikakavčudesnanedokučivabožanskastvarkojumogudadostignusamonekiodnastonetotozaistapostojisvimanamaveomajednostavno„toželimspremansamumremzato“tačkauspeh nijenije nikakavnikakav čudesnanedokučiva božanskabožanska stvarstvar kojukoju mogumogu dada dostignudostignu samosamo nekineki odod nasje neštonešto štošto zaistazaista postojiu svimasvima namaveoma jeje jednostavno„to želimi spremanspreman samsam dada umremumrem zauspeh nije nikakavnije nikakav čudesnanedokučiva božanska stvarbožanska stvar kojustvar koju mogukoju mogu damogu da dostignuda dostignu samodostignu samo nekisamo neki odneki od nasje nešto štonešto što zaistašto zaista postojiu svima namaveoma je jednostavnoi spreman samspreman sam dasam da umremda umrem za

Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca. -Ričard Prajor
ja-samo-ne-elim-da-umrem-ba-sasvim-sam-to-nije-previe-to-traim-bilo-bi-lepo-da-imam-nekoga-ko-brine-o-meni-zbog-toga-ko-sam-ja-a-ne-samo-zbog-mog
Radije bih živio svoj život kao da Bog postoji, pa da umrem i otkrijem da zaista postoji, nego da živim kao da ne postoji, pa da umrem i otkrijem da postoji. -Alber Kami
radije-bih-ivio-svoj-ivot-kao-da-bog-postoji-pa-da-umrem-i-otkrijem-da-zaista-postoji-nego-da-ivim-kao-da-ne-postoji-pa-da-umrem-i-otkrijem-da-postoji
Ako nekog mrzimo, onda u njegovom liku mrzimo nešto što je usađeno u nama samima. Ono što nije u nama samima, to nas ne uzbuđuje. -Herman Hese
ako-nekog-mrzimo-onda-u-njegovom-liku-mrzimo-neto-to-usaeno-u-nama-samima-ono-to-nije-u-nama-samima-to-nas-ne-uzbuuje
Možete reći da sam krenuo bez ičega, ali to nije tačno. Svi smo započeli sa svime što postoji. Samo je stvar u tome kako mi to upotrebljavamo da nešto omogućimo. -Henri  Ford
moete-rei-da-sam-krenuo-bez-iega-ali-to-nije-no-svi-smo-zapoeli-svime-to-postoji-samo-stvar-u-tome-kako-mi-to-upotrebljavamo-da-neto-omoguimo