Uspeh učini da vas mnogo ljudi zamrzi. Volela bih da nije tako. Volela bih da je moguće uživati u uspehu bez postojanja zavisti u očima ljudi oko vas.


uspeh-uini-da-vas-mnogo-ljudi-zamrzi-volela-bih-da-nije-tako-volela-bih-da-mogue-uivati-u-uspehu-bez-postojanja-zavisti-u-oima-ljudi-oko-vas
merlin monrouspehučinidavasmnogoljudizamrzivolelabihnijetakomogućeuživatiuspehubezpostojanjazavistiočimaokovasuspeh učiniučini dada vasvas mnogomnogo ljudiljudi zamrzivolela bihbih dada nijenije takovolela bihbih dada jeje mogućemoguće uživatiuživati uu uspehuuspehu bezbez postojanjapostojanja zavistizavisti uu očimaočima ljudiljudi okooko vasuspeh učini daučini da vasda vas mnogovas mnogo ljudimnogo ljudi zamrzivolela bih dabih da nijeda nije takovolela bih dabih da jeda je mogućeje moguće uživatimoguće uživati uuživati u uspehuu uspehu bezuspehu bez postojanjabez postojanja zavistipostojanja zavisti uzavisti u očimau očima ljudiočima ljudi okoljudi oko vas

Volela bih da ne verujem da će mi srce za tobom proći kada budeš jednom otišao. -Desanka Maksimović
volela-bih-da-ne-verujem-da-e-mi-srce-za-tobom-proi-kada-bude-jednom-otiao
Jednom sam čula definiciju: Sreća je zdravlje i kratko pamćenje! Volela bih da sam je izmislila, jer je veoma tačna. -Odri Hepbern
jednom-sam-ula-definiciju-srea-zdravlje-i-kratko-pamenje-volela-bih-da-sam-izmislila-jer-veoma-na
Voleo bih da vas nasmejem makar deset minuta iako bih trebao nastupati makar jedan sat. -Ričard Prajor
voleo-bih-da-vas-nasmejem-makar-deset-minuta-iako-bih-trebao-nastupati-makar-jedan-sat