Uspeh učini da vas mnogo ljudi zamrzi. Volela bih da nije tako. Volela bih da je moguće uživati u uspehu bez postojanja zavisti u očima ljudi oko vas.


uspeh-uini-da-vas-mnogo-ljudi-zamrzi-volela-bih-da-nije-tako-volela-bih-da-mogue-uivati-u-uspehu-bez-postojanja-zavisti-u-oima-ljudi-oko-vas
merlin monrouspehučinidavasmnogoljudizamrzivolelabihnijetakomogućeuživatiuspehubezpostojanjazavistiočimaokovasuspeh učiniučini dada vasvas mnogomnogo ljudiljudi zamrzivolela bihbih dada nijenije takovolela bihbih dada jeje mogućemoguće uživatiuživati uu uspehuuspehu bezbez postojanjapostojanja zavistizavisti uu očimaočima ljudiljudi okooko vasuspeh učini daučini da vasda vas mnogovas mnogo ljudimnogo ljudi zamrzivolela bih dabih da nijeda nije takovolela bih dabih da jeda je mogućeje moguće uživatimoguće uživati uuživati u uspehuu uspehu bezuspehu bez postojanjabez postojanja zavistipostojanja zavisti uzavisti u očimau očima ljudiočima ljudi okoljudi oko vas

Volela bih da ne verujem da će mi srce za tobom proći kada budeš jednom otišao.Jednom sam čula definiciju: Sreća je zdravlje i kratko pamćenje! Volela bih da sam je izmislila, jer je veoma tačna.Volela bih da si uvek uz mene. Da si na mojoj strani. I kad sam razdražena. I kad nisam u pravu. I kad nismo sami. I kad sam nepravedna. Pređi preko moje zlobe, umiri me tihim dodirom, ne mučim te bez razloga. Ako ne znaš, sve je uzalud.Voleo bih da vas nasmejem makar deset minuta iako bih trebao nastupati makar jedan sat.Pravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli – ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kao treba, da znate čiji ste.Pravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli - ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kao treba, da znate čiji ste.