Uspjeh jedne šale leži u uhu onoga koji sluša, a ne u jeziku onoga koji kaže.


uspjeh-jedne-ale-i-u-uhu-onoga-koji-slua-a-ne-u-jeziku-onoga-koji-kae
vilijam Šekspiruspjehjednealeležiuhuonogakojisluanejezikukažeuspjeh jednejedne šalešale ležileži uu uhuuhu onogaonoga kojikoji slušane uu jezikujeziku onogaonoga kojikoji kažeuspjeh jedne šalejedne šale ležišale leži uleži u uhuu uhu onogauhu onoga kojionoga koji slušaa ne une u jezikuu jeziku onogajeziku onoga kojionoga koji kažeuspjeh jedne šale ležijedne šale leži ušale leži u uhuleži u uhu onogau uhu onoga kojiuhu onoga koji slušaa ne u jezikune u jeziku onogau jeziku onoga kojijeziku onoga koji kažeuspjeh jedne šale leži ujedne šale leži u uhušale leži u uhu onogaleži u uhu onoga kojiu uhu onoga koji slušaa ne u jeziku onogane u jeziku onoga kojiu jeziku onoga koji kaže

Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom.Nikad ne pitaj u onoga koji previše ima, već traži u onoga za kojeg znaš da te punom dušom voli.Ponekad ćete jasnije prodreti u čoveka koji laže nego u onoga koji kaže istinu. Istina, kao i svetlost, zaslepljuje. Laž je naprotiv, poput lepog sumraka u kojem se ističe svaki predmet.Neću sakriti od vas ništa bitno od onoga što sam video, jer pravi prijatelj, nije onaj koji vam laska, već onaj koji vam kaže istinu, celu istinu.Ne boj se duke koji laje, nego onoga koji reži.A pouzdaniji je prijatelj onaj koji drugome dobro učini, jer postojanom dobronamernošću teži da u onoga koji je primio dobročinstvo podržava osećanje zahvalnosti.