Usredsredi se samo na trenutke u kojima si uspijevao ono što si želio – i ta snaga će ti pomoći da postigneš sve što hoćeš.


usredsredi-se-samo-na-trenutke-u-kojima-uspijevao-ono-to-elio-i-snaga-e-ti-pomoi-da-postigne-sve-to-hoe
paulo koeljousredsredisesamonatrenutkekojimauspijevaoonotoželiosnagaćetipomoćidapostignesvehoćeusredsredi sese samosamo nana trenutketrenutke uu kojimakojima sisi uspijevaouspijevao onoono štošto sisi želioželio –ta snagasnaga ćeće titi pomoćipomoći dada postignešpostigneš svesve štošto hoćešusredsredi se samose samo nasamo na trenutkena trenutke utrenutke u kojimau kojima sikojima si uspijevaosi uspijevao onouspijevao ono štoono što sišto si želiosi želio –želio – ii ta snagata snaga ćesnaga će tiće ti pomoćiti pomoći dapomoći da postignešda postigneš svepostigneš sve štosve što hoćešusredsredi se samo nase samo na trenutkesamo na trenutke una trenutke u kojimatrenutke u kojima siu kojima si uspijevaokojima si uspijevao onosi uspijevao ono štouspijevao ono što siono što si želiošto si želio –si želio – iželio – i ta– i ta snagai ta snaga ćeta snaga će tisnaga će ti pomoćiće ti pomoći dati pomoći da postignešpomoći da postigneš sveda postigneš sve štopostigneš sve što hoćešusredsredi se samo na trenutkese samo na trenutke usamo na trenutke u kojimana trenutke u kojima sitrenutke u kojima si uspijevaou kojima si uspijevao onokojima si uspijevao ono štosi uspijevao ono što siuspijevao ono što si želioono što si želio –što si želio – isi želio – i taželio – i ta snaga– i ta snaga ćei ta snaga će tita snaga će ti pomoćisnaga će ti pomoći daće ti pomoći da postignešti pomoći da postigneš svepomoći da postigneš sve štoda postigneš sve što hoćeš

Nemoj kvariti ono što imaš želeći ono što nemaš; seti se da je ono što sada imaš nekada bilo među stvarima o kojima si se samo mogao nadati. -Epikur
nemoj-kvariti-ono-to-ima-elei-ono-to-nema-seti-se-da-ono-to-sada-ima-nekada-bilo-meu-stvarima-o-kojima-se-samo-mogao-nadati