Usta učenjaka koji drugom učenjaku čestita na uspjehu, to je pehar žuči premazan medom.


usta-uenjaka-koji-drugom-uenjaku-estita-na-uspjehu-to-pehar-ui-premazan-medom
viktor igoustaučenjakakojidrugomučenjakučestitanauspjehutopeharžučipremazanmedomusta učenjakaučenjaka kojikoji drugomdrugom učenjakuučenjaku čestitačestita nana uspjehuje peharpehar žučižuči premazanpremazan medomusta učenjaka kojiučenjaka koji drugomkoji drugom učenjakudrugom učenjaku čestitaučenjaku čestita načestita na uspjehuje pehar žučipehar žuči premazanžuči premazan medomusta učenjaka koji drugomučenjaka koji drugom učenjakukoji drugom učenjaku čestitadrugom učenjaku čestita naučenjaku čestita na uspjehuje pehar žuči premazanpehar žuči premazan medomusta učenjaka koji drugom učenjakuučenjaka koji drugom učenjaku čestitakoji drugom učenjaku čestita nadrugom učenjaku čestita na uspjehuje pehar žuči premazan medom

Ako u Srbiji sretnete čoveka koji nosi košulju preko pantalona, možete se u njega pouzdati. To je čestita i poštena ljudina. Ako, međutim, košulju upasuje u pantalone, on postaje lopuža. -Oto fon Bizmark
ako-u-srbiji-sretnete-oveka-koji-nosi-koulju-preko-pantalona-moete-se-u-njega-pouzdati-to-estita-i-potena-ljudina-ako-meutim-koulju-upasuje-u
Ljubav je bogata i medom i jedom. -Plaut
ljubav-bogata-i-medom-i-jedom
Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi. -Poslovice korisnika
nije-ubica-samo-onaj-koji-nekom-ivot-oduzme-ve-i-onaj-koji-drugom-smrt-poeli
Nadam se da ćemo se još videti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi u nekom drugom cirkusu. -Đorđe Balašević
nadam-se-da-emo-se-jo-videti-u-nekom-drugom-gradu-na-nekoj-drugoj-predstavi-u-nekom-drugom-cirkusu