Čuvaj se onoga koji je darežljiv iz tudje kese.


uvaj-se-onoga-koji-dareljiv-iz-tudje-kese
nemačka poslovicaČuvajseonogakojidarežljiviztudjekeseČuvaj sese onogaonoga kojikoji jeje darežljivdarežljiv iziz tudjetudje keseČuvaj se onogase onoga kojionoga koji jekoji je darežljivje darežljiv izdarežljiv iz tudjeiz tudje keseČuvaj se onoga kojise onoga koji jeonoga koji je darežljivkoji je darežljiv izje darežljiv iz tudjedarežljiv iz tudje keseČuvaj se onoga koji jese onoga koji je darežljivonoga koji je darežljiv izkoji je darežljiv iz tudjeje darežljiv iz tudje kese

Čuvaj se onoga koji poružni kada se smije.Neko živi samo od prodaje plastičnih kesa i ne zna šta će od radosti i veselja. A neko kupuje te kese i kupuje ono zbog čega kupuje kese i opet ne može da nađe razlog za zadovoljstvo.Uspjeh jedne šale leži u uhu onoga koji sluša, a ne u jeziku onoga koji kaže.Niko nije tako darežljiv kao oni koji nemaju šta dati.Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom.Nikad ne pitaj u onoga koji previše ima, već traži u onoga za kojeg znaš da te punom dušom voli.