Čuvajte se onoga koji živi u vama i na kojeg zaboravljate, a koji često, pred veče,  donosi brza rešenja zbog kojih se, te iste noći, budite kao od udarca i, obliveni vrelim znojem kao rastopljenim olovom, propadate od sramote zbog sinoćnih lakomislenih odluka.


uvajte-se-onoga-koji-ivi-u-vama-i-na-kojeg-zaboravljate-a-koji-esto-pred-vee-donosi-brza-reenja-zbog-kojih-se-te-iste-noi-budite-kao-od-udarca-i
ivo andrićČuvajteseonogakojiživivamanakojegzaboravljatečestopredvečedonosibrzareenjazbogkojihseteistenoćibuditekaoodudarcaoblivenivrelimznojemrastopljenimolovompropadatesramotesinoćnihlakomislenihodlukaČuvajte sese onogaonoga kojikoji živiživi uu vamavama ii nana kojegkojeg zaboravljatekoji čestopred večevečedonosidonosi brzabrza rešenjarešenja zbogzbog kojihkojih sete isteiste noćibudite kaokao odod udarcaudarca iobliveni vrelimvrelim znojemznojem kaokao rastopljenimrastopljenim olovompropadate odod sramotesramote zbogzbog sinoćnihsinoćnih lakomislenihlakomislenih odlukaČuvajte se onogase onoga kojionoga koji živikoji živi uživi u vamau vama ivama i nai na kojegna kojeg zaboravljatea koji čestopred večedonosi brzadonosi brza rešenjabrza rešenja zbogrešenja zbog kojihzbog kojih sete iste noćibudite kao odkao od udarcaod udarca iobliveni vrelim znojemvrelim znojem kaoznojem kao rastopljenimkao rastopljenim olovompropadate od sramoteod sramote zbogsramote zbog sinoćnihzbog sinoćnih lakomislenihsinoćnih lakomislenih odluka

Postoje razlozi zbog kojih vrijedi umrijeti, ali nijedan zbog kojeg vrijedi ubiti. -Albert Kami
postoje-razlozi-zbog-kojih-vrijedi-umrijeti-ali-nijedan-zbog-kojeg-vrijedi-ubiti
Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da Vas vole zbog onoga što niste. -Merlin Monro
bolje-da-vas-zamrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-onoga-to-niste
Svet je opasno mesto za život, ne zbog ljudi koji su zli, već zbog dobrih ljudi koji ništa ne preduzimaju. -Albert Ajnštajn
svet-opasno-mesto-za-ivot-ne-zbog-ljudi-koji-su-zli-ve-zbog-dobrih-ljudi-koji-ne-preduzimaju
Silnik propada zbog sile, gramzivac zbog novca, pokorni propada služeći, a onaj koji traži nasladu propada zbog slasti. -Herman Hese
silnik-propada-zbog-sile-gramzivac-zbog-novca-pokorni-propada-sluei-a-onaj-koji-trai-nasladu-propada-zbog-slasti
Tko ima
tko-ima-zasto-zbog-kojeg-ivi-moe-se-nositi-s-gotovo-bilo-kojim-kako