Čuvam je, sigurna je, a opet joj pružam malo slobode, a puno ljubavi i razumevanja. Znaš, jednog dana bih voleo da je moje dete zove mama.


uvam-sigurna-a-opet-joj-pruam-malo-slobode-a-puno-ljubavi-i-razumevanja-zna-jednog-dana-bih-voleo-da-moje-dete-zove-mama
Đorđe balaševićČuvamsigurnaopetjojpružammaloslobodepunoljubavirazumevanjaznajednogdanabihvoleodamojedetezovemamaČuvam jesigurna jeopet jojjoj pružampružam malomalo slobodepuno ljubaviljubavi ii razumevanjajednog danadana bihbih voleovoleo dada jeje mojemoje detedete zovezove mamaa opet jojopet joj pružamjoj pružam malopružam malo slobodea puno ljubavipuno ljubavi iljubavi i razumevanjajednog dana bihdana bih voleobih voleo davoleo da jeda je mojeje moje detemoje dete zovedete zove mamaa opet joj pružamopet joj pružam malojoj pružam malo slobodea puno ljubavi ipuno ljubavi i razumevanjajednog dana bih voleodana bih voleo dabih voleo da jevoleo da je mojeda je moje deteje moje dete zovemoje dete zove mamaa opet joj pružam maloopet joj pružam malo slobodea puno ljubavi i razumevanjajednog dana bih voleo dadana bih voleo da jebih voleo da je mojevoleo da je moje deteda je moje dete zoveje moje dete zove mama

Čuvam je, sigurna je, a opet joj pružam mao slobode, a puno ljubavi i razumevanja. Znaš, jednog dana bih voleo da je moje dete zove mama.Znaš prijatelju, ja sam nju voleo. Ono mislim, baš voleo. Istinski, ludo i bez razmišljanja. Bila mi je jedina. Moja tajna, ona najveća. Sa mnogima sam bio, al' sam nju nosio u srcu. Najviše mi je trebala, a eto. Baš njoj sam najviše boli nanosio. Nisam mogao da prihvatim činjenicu da volim, pa sam je terao od sebe. Stalno joj se vraćao, a ustvari bežao od nje. U jednom trenutku pokazao bih joj da mi je stalo, a u sledećem dokazao da sam đubre.Zvat ćeš me jednog dana kad ostaneš sam. Zvat ćeš me jednog dana sigurno znam. Zvat ćeš me jednog dana kad ostave te svi, ali meni ne dolazi, nećeš mi ...Pogledaj dobro moje lice. Sačuvaj ga u očima svoje duše, da ga jednog dana možeš nacrtati po sjećanju.Nije dovoljno samo živeti! – reče leptir, Potrebno je imati malo sunca, malo slobode i malo cveća!Znaš šta ću ti učiniti, pokvariću ti igračku koja se zove bol.