Čuvam je, sigurna je, a opet joj pružam mao slobode, a puno ljubavi i razumevanja. Znaš, jednog dana bih voleo da je moje dete zove mama.


uvam-sigurna-a-opet-joj-pruam-mao-slobode-a-puno-ljubavi-i-razumevanja-zna-jednog-dana-bih-voleo-da-moje-dete-zove-mama
Đorđe balaševićČuvamsigurnaopetjojpružammaoslobodepunoljubavirazumevanjaznajednogdanabihvoleodamojedetezovemamaČuvam jesigurna jeopet jojjoj pružampružam maomao slobodepuno ljubaviljubavi ii razumevanjajednog danadana bihbih voleovoleo dada jeje mojemoje detedete zovezove mamaa opet jojopet joj pružamjoj pružam maopružam mao slobodea puno ljubavipuno ljubavi iljubavi i razumevanjajednog dana bihdana bih voleobih voleo davoleo da jeda je mojeje moje detemoje dete zovedete zove mamaa opet joj pružamopet joj pružam maojoj pružam mao slobodea puno ljubavi ipuno ljubavi i razumevanjajednog dana bih voleodana bih voleo dabih voleo da jevoleo da je mojeda je moje deteje moje dete zovemoje dete zove mamaa opet joj pružam maoopet joj pružam mao slobodea puno ljubavi i razumevanjajednog dana bih voleo dadana bih voleo da jebih voleo da je mojevoleo da je moje deteda je moje dete zoveje moje dete zove mama

Čuvam je, sigurna je, a opet joj pružam malo slobode, a puno ljubavi i razumevanja. Znaš, jednog dana bih voleo da je moje dete zove mama. -Đorđe Balašević
uvam-sigurna-a-opet-joj-pruam-malo-slobode-a-puno-ljubavi-i-razumevanja-zna-jednog-dana-bih-voleo-da-moje-dete-zove-mama
Zvat ćeš me jednog dana kad ostaneš sam. Zvat ćeš me jednog dana sigurno znam. Zvat ćeš me jednog dana kad ostave te svi, ali meni ne dolazi, nećeš mi ...
zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostane-sam-zvat-e-me-jednog-dana-sigurno-znam-zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostave-te-svi-ali-meni-ne-dolazi-nee-mi
Pogledaj dobro moje lice. Sačuvaj ga u očima svoje duše, da ga jednog dana možeš nacrtati po sjećanju. -Paulo Koeljo
pogledaj-dobro-moje-lice-sauvaj-ga-u-oima-svoje-e-da-ga-jednog-dana-moe-nacrtati-po-sjeanju
Ja bih znao da je volim, ja bih znao s njom da maštam, da je čuvam, da je ljubim, da je lažem, da joj praštam, to bi hteo da joj radim lično. -Đorđe Balašević
ja-bih-znao-da-volim-ja-bih-znao-s-njom-da-tam-da-uvam-da-ljubim-da-em-da-joj-pratam-to-bi-hteo-da-joj-radim-lino