Uvek imajte na umu da je vaša odluka da uspete bitnija od bilo koje druge.


uvek-imajte-na-umu-da-vaa-odluka-da-uspete-bitnija-od-bilo-koje-druge
abraham linkolnuvekimajtenaumudavaaodlukauspetebitnijaodbilokojedrugeuvek imajteimajte nana umuumu dada jeje vašavaša odlukaodluka dada uspeteuspete bitnijabitnija odod bilobilo kojekoje drugeuvek imajte naimajte na umuna umu daumu da jeda je vašaje vaša odlukavaša odluka daodluka da uspeteda uspete bitnijauspete bitnija odbitnija od bilood bilo kojebilo koje drugeuvek imajte na umuimajte na umu dana umu da jeumu da je vašada je vaša odlukaje vaša odluka davaša odluka da uspeteodluka da uspete bitnijada uspete bitnija oduspete bitnija od bilobitnija od bilo kojeod bilo koje drugeuvek imajte na umu daimajte na umu da jena umu da je vašaumu da je vaša odlukada je vaša odluka daje vaša odluka da uspetevaša odluka da uspete bitnijaodluka da uspete bitnija odda uspete bitnija od bilouspete bitnija od bilo kojebitnija od bilo koje druge

Uvek imaj na umu da je tvoja vlastita odlučnost da uspeš daleko važnija od bilo čije druge odlučnosti. -Abraham Linkoln
uvek-imaj-na-umu-da-tvoja-vlastita-odlunost-da-uspe-daleko-vanija-od-bilo-ije-druge-odlunosti
Najbolji način da uspete u životu je da postupate prema savetima koje dajete drugima.
najbolji-nain-da-uspete-u-ivotu-da-postupate-prema-savetima-koje-dajete-drugima
Uvek se nađe neka žena da te spase od druge, i dok te ta žena spašava sprema se da te uništi. -Čarls Bukovski
uvek-se-nae-neka-ena-da-te-spase-od-druge-i-dok-te-ena-spaava-sprema-se-da-te-uniti
Država je mašina za ugnjetavanje jedne klase od strane druge klase, mašina pomoću koje jedna klasa drži u pokornosti druge potčinjene klase. -Vladimir Lenjin
drava-ina-za-ugnjetavanje-jedne-klase-od-strane-druge-klase-ina-pomou-koje-jedna-klasa-dri-u-pokornosti-druge-potinjene-klase
Neka vaša hrana bude lek, a vaš lek vaša hrana. -Hipokrat
neka-vaa-hrana-bude-lek-a-va-lek-vaa-hrana