Uvek radi dok si trezan ono što govoriš da ćeš uraditi dok si pijan. To će te naučiti da držiš jezik zavezanim!


uvek-radi-dok-trezan-ono-to-govori-da-e-uraditi-dok-pijan-to-e-te-nauiti-da-dri-jezik-zavezanim
ernest hemingvejuvekradidoktrezanonotogovoridaćeuraditipijantoćetenaučitidržijezikzavezanimuvek radiradi dokdok sisi trezantrezan onoono štošto govorišgovoriš dada ćešćeš uraditiuraditi dokdok sisi pijanće tete naučitinaučiti dada držišdržiš jezikjezik zavezanimuvek radi dokradi dok sidok si trezansi trezan onotrezan ono štoono što govoriššto govoriš dagovoriš da ćešda ćeš uraditićeš uraditi dokuraditi dok sidok si pijanće te naučitite naučiti danaučiti da držišda držiš jezikdržiš jezik zavezanimuvek radi dok siradi dok si trezandok si trezan onosi trezan ono štotrezan ono što govorišono što govoriš dašto govoriš da ćešgovoriš da ćeš uraditida ćeš uraditi dokćeš uraditi dok siuraditi dok si pijanće te naučiti date naučiti da držišnaučiti da držiš jezikda držiš jezik zavezanimuvek radi dok si trezanradi dok si trezan onodok si trezan ono štosi trezan ono što govorištrezan ono što govoriš daono što govoriš da ćeššto govoriš da ćeš uraditigovoriš da ćeš uraditi dokda ćeš uraditi dok sićeš uraditi dok si pijanće te naučiti da držište naučiti da držiš jeziknaučiti da držiš jezik zavezanim

O tri predmeta ne žuri da govoriš: o Bogu – dok ne utvrdiš veru u Njega, o tuđem grehu – dok se ne setiš svoga, i o sutrašnjem danu – dok ne svane!Ne radi ono šta ne treba, pa ćeš uraditi sve što treba.Ne radi ono što ne treba, pa ćeš uraditi sve što treba.Planirajte ono što je teško dok je još lako, činite ono što je veliko dok je malo. Najteže stvari na svetu moraju biti učinjene dok su još lake, najveće stvari na svetu moraju biti učinjene dok su još male.Sedam puta proveri jezik pre nego što počneš da govoriš.Sedam puta proveri jezik pre nego što počneš da govoriš