Uvek sam bio usamljenik, nisam ni sa kim izlazio, niti sam imao prijatelje.


uvek-sam-bio-usamljenik-nisam-kim-izlazio-niti-sam-imao-prijatelje
ričard prajoruveksambiousamljeniknisamkimizlazionitiimaoprijateljeuvek samsam biobio usamljeniknisam nisa kimkim izlazioniti samsam imaoimao prijateljeuvek sam biosam bio usamljeniknisam ni sani sa kimsa kim izlazioniti sam imaosam imao prijateljeuvek sam bio usamljeniknisam ni sa kimni sa kim izlazioniti sam imao prijateljenisam ni sa kim izlazio